O. Demydiuk, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv INCREASING INSTITUTIONAL EFFICIENCY OF ECONOMIC SYSTEM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

The paper studies the problem of institutional efficiency of the economic system of Ukraine in the context of sustainable development. The study shows features of the institutional matrix of the economic system of Ukraine. The results highlight ways of increasing the institutional efficiency of the national economy.

Keywords: efficiency, institutional effectiveness, institutional matrix, the economic system.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/6

References
 1. Rats, O. M. (2008) Vyznachennya sutnosti ponyattya “efektyvnist’ funktsionuvannya pidpryyemstva” [Defining the essence of the concept of “effective functioning of the enterprise”]. Ekonomichnyy prostir [Economic area] (Vols.15), (pp.275-285).[in Ukrainian].
 2. Hrazhevska, N. I. (2008). Ekonomichni systemy epohu hlobalnykh zmin [The economic system of global change]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 3. Yakymchuk, T. (2010) Sotsial’no-ekonomichna efektyvnist’ pidpryyemstva ta yiyi znachennya v suchasnykh umovakh [Socio-economic efficiency of the enterprise and its role in modern terms]. Web: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtpdf [in Ukrainian].
 4. McConnell, C.R, Brue, S.L (1999) Ekonomiks: pryntsypы, problemy, politika [Economics: Principles, Problems and Policy] Moscow: INFRA-M. [in Russians].
 5. Meskon, M.H, Albert, M., Hedouri, F. (1998) Osnovy menedzhmenta [Principles of Management]. Moscow: Delo. [in Russians].
 6. Leibenstein, H. (1966) Allocative Efficiency and X-Efficiency [The American Economic Review] (Vols., 56), (pp. 392-415).
 7. Maslov, A. O. (2010). Instytutsiina struktura ta yii evoliutsiia u tvorchosti Dahlasa Norta [Institutional structure and its evolution in the work of Douglas Norta]. Web: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1512/1/Maslov.pdf [in Ukrainian].
 8. Does ISO 9000 certification pay? (2002). [ISO Managements System] (July – August), (P.3140).
 9. Gritsanov, A.A. (1998). Noveyshyy fylosofskiy slovar’ [Newest Philosophical Dictionary]. Moscow: V.M. Skakun. [in Russians].
 10. Khan, D. (2004) Planirovaniye i kontrol’: kontseptsyya kontrollynha [Planning and control: the concept of controlling]. Moscow: Finance and Statistics. [in Russians].
 11. Drucker, P. (2004) Effektivnoe upravleniye [Effective management]. Moscow: Astrel. [in Russians].
 12. Vyvaryets, A. D., Disterheft, L. V. (2000) Effektivnost’ proizvodstva: teoriya, metodolohiya i metodika otsenki [Production efficiency: theory, methodology and methods of assessment] Ekonomicheskaya effektivnost’: teoriya, metodolohiya, praktika : Sbornik nauchnykh statyey. [Economic efficiency: theory, methodology, practice: a collection of scientific articles] Yekaterinburg: UGTU (p.323) [in Russians].
 13. Williamson, O. (2001) Ekonomichni instytutsiyi kapitalizmu: Firmy, marketynh, ukladannya kontraktiv [The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets,Relational Contracting]. Kyyiv: ArtEk. [in Ukrainian].
 14. Surmin, Yu.P. (2003) Teoriya sistyem i sistyemnyy analiz [Systems theory and systems analysis]. Kyyiv: MAUP. [in Russians].
 15. Coase, R.H. (1960) The Problem of Social Cost [Journal of Law and Economics] (Vols. 3), (pp.1-44).
 16. Demsetz, H. (1967) Toward a Theory of Property Rights [American Economics Review] (Vols. 57), (pp.61-70).
 17. Williamson, O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets,Relational Contracting, New York: Free Press.
 18. North, D., Thomas, R.P. (1973) The Rise of the Western World: A Economic History. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Wittman, D. (1989) Why Democracies Produce Efficient Results [Journal of Political Economy] (Vols. 97). (рр.1395–1424).
 20. Piketty, Т. (1995) Social Mobility and Redistributive Politics [Quarterly Journal of Economics]. (Vols. 100). (рр.551–584).
 21. Romer, D. (2003) Misconceptions and Political Outcomes [Economic Journal] (Vols. 113). (рр.1–20).
 22. Moore, B.Jr. (1998) Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston: Beacon Press.
 23. Djankov, S., LaPorta, R.F., Shleifer, А. (2003) Courts [Quarterly Journal of Economics] (Vols.118). (рр.453–517).
 24. North, D.C. (1981) Structure and Change in Economic History, New York: W.W. Norton.
 25. Kirdina, S.H. (1998) Politichyeskie instituty ryehional’noho vzaimodeystviya: pryedyely transformatsyi [Political institutions of regional cooperation: the limits of transformation] Obshchyestvyennyye nauki i sovryemyennost’ [Social Sciences and Modernity]. (Vols.5) [in Russians].
 26. Ukrayina: Ctratehichni priorytety. Analitychni otsinky (2010) [Ukraine: Custom Strategic priorities. analytical estimates]. Web: http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon [in Ukrainian].
 27. The Global Competitiveness Report 2008-2013 (2014). Web: http://www.weforum.org.
 28. Bazylevych, V. (2010) Hlosariy zelenoho biznesu: ukrayins’ko-nimets’ko-rosiys’sko-anhliys’kyy [Glossary of green business: Ukrainian-German-English-Russian]. Kiev: Znannja [in Ukrainian].
 29. Lipov, B. (2011). Institutsyonal’naya komplyemyentarnost’ sotsyal’no-ekonomichyeskikh sistem [Institutional complementarity of socio-economic systems]. Kharkov: Іzd-vo KhNU іmenі V. N. Karazіna [in Russians].
 30. Gritsenko, A.A., ed (2008). Institutsyonal’naya arkhityektonika i dinamika ekonomichyeskikh pryeobrazovaniy [Institutional architectonic and dynamics of economic reforms]. Kharkov: Fort [in Russians].
 31. Kuznets, S. (1971) Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure.

Download