M. Sytnytskyi, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THE WAYS TO IMPROVE STRATEGIC HUMAN RESOURSE MANAGEMENT OF UKRAINIAN BANKS

The main elements and issues of strategic human resource management of banking institutions are summarised. Directions improvement of strategic human resource management of domestic banking institutions through the development of a universal system of strategic human resource management are proposed.

Keywords: strategic human resource management, human resources, bank, strategic management, human resource management.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/12

References
 1. Versal, N.I. (2013), Osnovy bankivs’koho menedzhmentu [Basics of Banking Management], Fitosotsiotsentr, Kyiv, Ukraine.
 2. Liutyj, I.O., Pikus, R.V., Prykaziuk, N.V., Starovojt-Bilonyk, K.I. (2010), Investytsijna diial’nist’ komertsijnykh bankiv [The Investment Activities of Commercial Banks], Halyts’ka akademiia, Ivano-Frankivs’k, Ukraine.
 3. Chervanyov, D. M., Zhylinska, O. I. and writing team (2011), Mizhdystsyplinarnyj slovnyk z menedzhmentu [Interdisciplinary Dictionary of Management], Nichlava, Kyiv, Ukraine.
 4. Daniuk, V. M., Petiukh, V. M., Tsymbaliuk, S. O. (2004), Menedzhment personalu [The Personnel Management], Kneu, Kyiv, Ukraine.
 5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/2121-14 (Accessed 07 December 2000).
 6. Mischenko, V. I. (2013), Slovnyk-dovidnyk bankivs’koi terminolohii [Dictionary of Banking Terms], Tsentr naukovykh doslidzhen, Kyiv, Ukraine.
 7. Rjahovska, A. N. (2012), Sovremennye podhody k upravleniju ustojchivost’ju biznesa [Current Approaches to the Management of Sustainable Business], Finansovyj universitet, Moscow, Russia.
 8. Shifrin, M. (2012), “Bank no-frills”, Forbes, vol. 3, pp. 140–144.

Download

 • pdf 161_56-59
  File size: 316 kB Downloads: 1026