I. Gorbas’, PhD in Economics, Assistant Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES AT THE DOMESTIC CERAMIC TILE MARKET: ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS

The experience of organizational and management innovations at the domestic enterprises is represented; also areas and forms of players’ of the building materials market cooperation within diversified groups and associations are covered.

Keywords: vertical diversification, horizontal integration, logistic chain, integrated logistic system, synergy effect, strategic business unit, diversified group.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/14

References
  1. Balan, V. G. (2012), “Comparative Analysis of the Company’s` Strategic Business Units Attractiveness”, Problemy nauky, vol. 2, pp. 28–33 (ukr).
  2. Heorhiadi, N. H. (2009), Intehrovani systemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv [Integrated Management Systems of Engineering Enterprises’ Economic Development], Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, L’viv, Ukraine.
  3. Gorbas’, I. M. (2013), “Management of Diversified Enterprises in the Building Ceramics Market”, Ph.D. Thesis, Economy and Management of Enterprises (by the types of economic activity), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
  4. Ivanov, D. (2006), Strategicheskaja kooperacija [Strategic Cooperation], Vershina, Moscow, Russia.
  5. Kyzym, M. O. Ponomarenko, V. S. Horbatov, V. M. and Yastrems’ka, O. M. (2010), Intehrovani struktury biznesu: problemy teorii ta praktyky otsiniuvannia konkurentospromozhnosti [Integrated Business Structure: Problems of Theory and Practice of Competitiveness Evaluation], VD “INZhEK”, Kharkiv, Ukraine.
  6. Pryjmak, V. M. (2010), “Forms of Organizational Transformation of Business Structures”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 23, pp. 154–166 (ukr).
  7. Simenko, I. V. (2009), Yakist’ system upravlinnia pidpryiemstvamy: metodolohiia, orhanizatsiia, praktyka [The Quality of Management Systems of Enterprises: Methodology, Organization, Practice], DonNUET, Donets’k, Ukraine.
  8. Smerichevs’kyj, S. F. (2008), Zv’iazano-dyversyfikovani systemy pidpryiemstv: henezys, modeliuvannia ta stratehichnyj analiz [Linked-diversified Systems of Enterprise: Genesis, Design and Strategic Analysis], VIK, Don DUU, Donets’k, Ukraine.
  9. Harrison, A. and Van Houk, R. (2007), Upravlenie logistikoj. Razrabotka strategij logisticheskih operacij [Logistics Management. Develop Strategies for Logistics Operations], Balans Biznes Buks, Dnepropetrovsk, Ukraine.
  10. Jakutin, Ju. V. (2009), Integrirovannye korporativnye struktury v rynochnoj jekonomike Rossii [Integrated Corporate Structures in Russian Market Economy], Vol’noe jekonomicheskoe obshhestvo Rossii, Moscow, Russia.

Download