М. Устименко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розкривається як інтеграція до міжнародних інноваційних кластерів впливає на підвищення економічної стійкості підприємств-учасників кластеру, регіонів і країн їх діяльності в умовах глобальної нестабільності, аналізуються можливі загрози і джерела нестабільності від залучення підприємств до таких міжнародних структур.

Ключові слова: кластер, міжнародний інноваційний кластер, економічна стійкість, глобалізація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/162-9/11

References
 1. Gusenko O.S. Rozvitok promyslovo-іnnovatsіynyh klasterіv v krainah Yevropy: stan ta perspectyvy [Електроннийре- сурс] / Режимдоступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.
 2. Yermakova O.A. Rol klasterіv u pіdvischennі mіzhnarodnoi konkurentospromozhnostі regіonu [Електроннийресурс] / O.A. Yermakova // Ekonomіka promislovostі. – 2009. – №48.– Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/eprom/2009_48/st_48_12.pdf.
 3. OECD (2009), Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth, OECD Publishing.
 4. Popelnyuhov R.V. Theoretyko-metodychnі zasadu makroekonomіchnoi stabіlnostі.”Ekonomіka ta derdzava” № 12, 2009, p. 58-61.
 5. Feschur R.V. Ekonomichna stіykіst pіdpriiemstva / R.V. Feschur, H.S. Baranіvska // Problemy ekonomіki ta upravlіnnya. Visnuk Natsionalnogo unіversytetu “Lvivsks polіtehnіka.” – 2010. – №684.
 6. Mokhonko G.A. Strategіchna stіykіst pіdpruiemstva ta yii zabezpechennya v umovah nestabіlnogo rynkovogo seredovyscha: dis…. candidat. econom. nauk. : 08.00.04 – ekonomіka ta upravlіnnya pіdpryiemstvami (za vydamy ekonomichnoi diyalnosti) / Mokhonko. – S. 2010. – 21.
 7. Bazhenova O. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing / O. Bazhenova // News of Kiїvskogo natsіonalnogo unіversitetu im. Tarasa Shevchenko. Ekonomіka. -K.: CWD “Kiev The Univ,” 2012, N Vip. 140.-S.6-9
 8. Kozlovskyi S.V. Stіykіst ekonomіki yak factor bezpeky ta rozvytku derzhavy/ Kaletnіk G.M., Kozlovsky S.V., Kozlovsky V.O. // Ekonomіka Ukrainy. – 2012. – №7. – P. 16-25.
 9. Starostіna A.O., V.A. Kravchenko. Ryzyk menedzhment: teorіya ta praktyka: navch. posіb. – K.: ІVTS “Vydavnytstvo” Polіtehnіka””, 2004.
 10. Hart, D.A. (2000), Innovation Clusters: Key Concepts, Working paper, Department of Land Management and Development, and School of Planning Studies, The University of Reading, United Kingdom. http://centaur.reading.ac.uk/ 27212/1/0600.pdf.
 11. Cainelli, G. (2012), “Production and financial linkages in inter-firm networks: structural variety, risk-sharing and resilience”, Journal of Evolutionary Economics. Sep2012, Vol. 22 Issue 4, p711-734.
 12. Obolentseva L.V. Klasteryzatsіya yak napryam rozvitku natsіonalnoi ekonomіku: problem ta perspectuvu / L.V. Obolentseva // Ekonomіchnі problemu ta perspekttyvy rozvytku zhitlovo-kommunalnogo gospodarstva na suchasnomy etapі: materіaly II mіzhnar. nauk.-pract. conf., Kharkiv, 20 – 22, 2010 zhovtnya p. / Mіn-vo z pytan ZHKG Ukrainy, HNAMG. – H.: HNAMG, 2010 – S. 173 – 176 – [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://eprints.kname.edu.ua/17645/.
 13. OECD (2009), Clusters, Innovation and Entrepreneurship, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing.
 14. Walerud C. and A. Viachka (2012) “Transnational networks of cluster organisations. Cluster Observatory Report “Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics.
 15. Shovkalyuk V.S. Clustery ta іnnovatsіiny rozvutok Ukrainy / Stvorennya ta funktsіonuvannya іnnovatsіynih klasterіv. Іnformatsіyno-analіtichny materіaly Derzhavnogo agenstva Ukrainy z pytan nauku, innovatsii ta informatuzatsii Ukrainy [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/ Stvor_ta_funk_klasteriv.pdf.
 16. Pro stvorennya v Hersonskіi oblasti mashinobudіvnogo clusteru vyrobnytstva, zberigannya ta realіzatsіi zernozbyralnih kombaynіv: rozporyadzennya Kabіnetu Mіnіstrіv na vikonanannya doruchennya presidenta Ukrainy 25 Bereznya od 2011 roku №1-1 / 566.
 17. Prіorytety polіtyky іmportozamіschennya v strategіi modernіzatsіi promislovostі Ukrainy “.Analіtychna dopovіd.Іnstytut strategіchnih doslіdzhen Ukrainy [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://www.niss.gov.ua/.
 18. Conceptual approach to the creation of a system innovation platform GEOTECHNOPOLIS within the Euroregion “Sloboda” [Text] / Alex Kiryuhin et al. // Zhurnal sotsіalno-ekonomіchnoi geografіi. – 2011 – Vip. 10 – S. 167-172.

Завантажити