M. Ustymenko, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THE ROLE OF INTERNATIONAL INNOVATION CLUSTERS ON INCREASING ECONOMIC AGENTS SUSTAINABILITY

The influence of enterprises integration into international innovation clusters on the increasing of enterprises, countries and regions economic sustainability under the global instability are explored. Potential sources of instability and threats of the integration into international cluster structures are defined. Author outlines the main benefits of international innovation cluster for enhancement of economic agents sustainability, such as: possibility for joint exploitation of market opportunities and efforts consolidation for overcoming market threats, cluster self-sufficiency, effective cluster internal reorganization and adaptation in response to external changes. Three clusters (engineering for agriculture production cluster (Hersonska oblast and German enterprises), IT cluster (Lvivska oblast and Poland enterprises), cluster for R&D commercialization (Slobodzanschina euroregion)) are examined to uncover the role of international innovation cluster formation on enhancement of economic agents’ economic sustainability.

Keywords: cluster, international innovation cluster, economic sustainability, globalization.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/162-9/11

References
 1. Gusenko O.S. Rozvitok promyslovo-іnnovatsіynyh klasterіv v krainah Yevropy: stan ta perspectyvy [Електроннийре- сурс] / Режимдоступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.
 2. Yermakova O.A. Rol klasterіv u pіdvischennі mіzhnarodnoi konkurentospromozhnostі regіonu [Електроннийресурс] / O.A. Yermakova // Ekonomіka promislovostі. – 2009. – №48.– Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/eprom/2009_48/st_48_12.pdf.
 3. OECD (2009), Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth, OECD Publishing.
 4. Popelnyuhov R.V. Theoretyko-metodychnі zasadu makroekonomіchnoi stabіlnostі.”Ekonomіka ta derdzava” № 12, 2009, p. 58-61.
 5. Feschur R.V. Ekonomichna stіykіst pіdpriiemstva / R.V. Feschur, H.S. Baranіvska // Problemy ekonomіki ta upravlіnnya. Visnuk Natsionalnogo unіversytetu “Lvivsks polіtehnіka.” – 2010. – №684.
 6. Mokhonko G.A. Strategіchna stіykіst pіdpruiemstva ta yii zabezpechennya v umovah nestabіlnogo rynkovogo seredovyscha: dis…. candidat. econom. nauk. : 08.00.04 – ekonomіka ta upravlіnnya pіdpryiemstvami (za vydamy ekonomichnoi diyalnosti) / Mokhonko. – S. 2010. – 21.
 7. Bazhenova O. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing / O. Bazhenova // News of Kiїvskogo natsіonalnogo unіversitetu im. Tarasa Shevchenko. Ekonomіka. -K.: CWD “Kiev The Univ,” 2012, N Vip. 140.-S.6-9
 8. Kozlovskyi S.V. Stіykіst ekonomіki yak factor bezpeky ta rozvytku derzhavy/ Kaletnіk G.M., Kozlovsky S.V., Kozlovsky V.O. // Ekonomіka Ukrainy. – 2012. – №7. – P. 16-25.
 9. Starostіna A.O., V.A. Kravchenko. Ryzyk menedzhment: teorіya ta praktyka: navch. posіb. – K.: ІVTS “Vydavnytstvo” Polіtehnіka””, 2004.
 10. Hart, D.A. (2000), Innovation Clusters: Key Concepts, Working paper, Department of Land Management and Development, and School of Planning Studies, The University of Reading, United Kingdom. http://centaur.reading.ac.uk/ 27212/1/0600.pdf.
 11. Cainelli, G. (2012), “Production and financial linkages in inter-firm networks: structural variety, risk-sharing and resilience”, Journal of Evolutionary Economics. Sep2012, Vol. 22 Issue 4, p711-734.
 12. Obolentseva L.V. Klasteryzatsіya yak napryam rozvitku natsіonalnoi ekonomіku: problem ta perspectuvu / L.V. Obolentseva // Ekonomіchnі problemu ta perspekttyvy rozvytku zhitlovo-kommunalnogo gospodarstva na suchasnomy etapі: materіaly II mіzhnar. nauk.-pract. conf., Kharkiv, 20 – 22, 2010 zhovtnya p. / Mіn-vo z pytan ZHKG Ukrainy, HNAMG. – H.: HNAMG, 2010 – S. 173 – 176 – [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://eprints.kname.edu.ua/17645/.
 13. OECD (2009), Clusters, Innovation and Entrepreneurship, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing.
 14. Walerud C. and A. Viachka (2012) “Transnational networks of cluster organisations. Cluster Observatory Report “Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics.
 15. Shovkalyuk V.S. Clustery ta іnnovatsіiny rozvutok Ukrainy / Stvorennya ta funktsіonuvannya іnnovatsіynih klasterіv. Іnformatsіyno-analіtichny materіaly Derzhavnogo agenstva Ukrainy z pytan nauku, innovatsii ta informatuzatsii Ukrainy [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/ Stvor_ta_funk_klasteriv.pdf.
 16. Pro stvorennya v Hersonskіi oblasti mashinobudіvnogo clusteru vyrobnytstva, zberigannya ta realіzatsіi zernozbyralnih kombaynіv: rozporyadzennya Kabіnetu Mіnіstrіv na vikonanannya doruchennya presidenta Ukrainy 25 Bereznya od 2011 roku №1-1 / 566.
 17. Prіorytety polіtyky іmportozamіschennya v strategіi modernіzatsіi promislovostі Ukrainy “.Analіtychna dopovіd.Іnstytut strategіchnih doslіdzhen Ukrainy [Електроннийресурс] / Режимдоступу: http://www.niss.gov.ua/.
 18. Conceptual approach to the creation of a system innovation platform GEOTECHNOPOLIS within the Euroregion “Sloboda” [Text] / Alex Kiryuhin et al. // Zhurnal sotsіalno-ekonomіchnoi geografіi. – 2011 – Vip. 10 – S. 167-172.

Download