N. Kovtun, Doctor of Sciences (Economics), Professor, V. Babirad-Lazunin, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND METHODS OF TERMS OF TRADE STATISTICAL EVALUATION

The paper studies the methodological principles and guidance of the statistical evaluation of terms of trade for the United Nations classification model – Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). The practical implementation of the proposed three-stage model of index analysis and estimation of terms of trade for Ukraine’s commodity-members for the period of 2011-2012 are realized.

Keywords: statistics of international trade; export, import, trade group-representative; index of terms of trade; indices of Laspeyres, Paasche, Fisher.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/5

References
  1. Mezhdunarodnaya statystyka / [Elyseeva Y.Y., Kosteeva T.V., Khomenko L.M.]. – Mynsk: Vyssh. shk., 1995. – 223 s.
  2. MykhaylovV.S. DeyakimetodolohichnipytannyapobudovyindeksivzovnishnʹoyitorhivlivUkrayini / V.S. Mykhaylov // StatystykaUkrayiny, 2004. – № 2. – S. 21-23.
  3. System of national accounts 2008, New York, 2009.
  4. Motoryn R. Ukrayina na rynkakh nedorohotsinnykh metaliv (Statystychne doslidzhennya) / R.M. Motoryn, T.M. Motoryna // Zovnishnya torhivlya: pravo ta ekonomika. – 2008. – №6 (41). – S. 93-104.
  5. Shlyusarchyk B. Mizhnarodna konkurentna pozytsiya krayiny: dosvid Polʹshchi: [monohrafiya] / B. Shlyusarchyk. – D.: DUEP, 2004. – 324 s.

Download

  • pdf 163_26-31
    File size: 386 kB Downloads: 1070