K. Kucherenko, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR INTRODUCTION IN THE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE TOURISM SPHERE

The article aims at the analysis of the development and implementation of information technologies in the activity of enterprises of the tourism sector. Considered the potential of information technology in managing the implementation of a tourist product, the advantages of using Internet resources as for travel agencies and their clients. The analysis of development and introduction of information technologies in the activity of enterprises of the tourism sector. In the practical activity of the tourist companies use a variety of types of information technologies, namely: global distribution system; system of booking and reservation; electronic information systems; information systems management; mobile communication systems; services of the global computer network Internet.

Keywords: information technology; tourism; tourism enterprise; tourist product.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/6

References
 1. Bondarenko T. M. Tochky zrostannja vyrobnyctva: ponjattja, kryterii’ ta metodyka vyznachennja / T. M. Bondarenko // Ekonomika i prognozuvannja. – 2008. – № 1. – S. 136-144.
 2. Domashenko S. V. Suchasni informacijni tehnologii’ u rozvytku rynku turystychnyh poslug zaporiz’kogo regionu / S. V. Domashenko // Derzhava ta regiony. Serija: Ekonomika ta pidpryjemnyctvo. – 2013. – № 2 (71). – S. 44-49.
 3. Ynformacyonnыe tehnologyy v byznese. Эncyklopedyja / Pod red. M. Zhelenu. – Sankt-Peterburg, Moskva, Har’kov, Mynsk : Pyter, 2002. – 1120 s.
 4. Kvartal’nov V. A. Turyzm : uchebnyk / V. A. Kvartal’nov. – M. : Fynansы y statystyka, 2004. – 320 s.
 5. Mel’nychenko S. Informacijni tehnologii’ v upravlinni sub’jektamy turystychnoi’ dijal’nosti / S. Mel’nychenko // Visnyk KNTEU. – 2010. – №2. – S. 131-143.
 6. Mel’nychenko S. V. Informacijni tehnologii’ v turyzmi: teoretychni ta praktychni aspekty / S. V. Mel’nychenko // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu. – 2010. – №2(6). – S. 129-138.
 7. Mel’nychenko S. V. Informacijni tehnologii’ v turyzmi: teorija, metodologija, praktyka / S. V. Mel’nychenko. – K. : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. – 493 s.
 8. Plotnykova N. Y. Kompleksnaja avtomatyzacyja turystycheskogo byznesa. Ch. 1 / N. Y. Plotnykova. – M. : Sovetskyj sport, 2000. – 318 s.
 9. Skopen’ M. M. Komp’juterni informacijni tehnologii’ v turyzmi / M. M. Skopen’. – K. : Kondor, 2005. – 301 s.
 10. Stan ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukrai’ni za 2003 rik. – K. : Derzhavna turystychna administracija Ukrai’ny, Naukovyj centr rozvytku turyzmu, 2004. – 182 s.
 11. Tatarynceva A. S. Upravlinnja pidpryjemstvamy turystychnoi’ sfery z vykorystannjam suchasnyh informacijnyh tehnologij / A. S. Tatarynceva // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu. – 2011. – №1(9). – S. 148-153.
 12. Tkachenko T. I. Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologija, realii’ biznesu : monografija / T. I. Tkachenko. – K. : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2006. – 537 s.
 13. Ugoda mizh Urjadom Ukrai’ny ta Urjadom Korolivstva Niderlandiv pro povitrjane spoluchennja [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj sajt Ministerstva transportu ta zv’jazku Ukrai’ny. – Rezhym dostupu :www.mtu.gov.ua/mintrans/control
 14. Jakushkyna M. Galileo pod novim trendom / M. Jakushkyna // Turbyznes. – 2007. – № 2. – S. 12.

Download

 • pdf 163_31-35
  File size: 384 kB Downloads: 5803