L. Lazebnyk, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, N. Dumenko, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine ECONOMIC NATURE OF BANK INTEREST: HISTORICAL RETROSPECTIVE

This paper provides retrospective analysis of the main views on the nature percent of interest. Different justification interest origin, its role in the development of credit relations are summarized. Generalization of the main provisions of the various theories allowed distinguishing conditions that affect the current bank interest, including supply and demand for loan capital, the inflation rate, the discount rate of the central bank, the level of expected profit, the price of existing resources or the refusal of the price of liquidity etc. These positions are important in the further study of the bank interest and economic processes associated with it.

Keywords: credit relations, interest, bank interest.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/7

References
 1. Homer S., R. Sylla. A history of interest rates. – Wiley (2005) Fourth edition, 710 p.
 2. Versal N.I. Teoriia kredytu [navch. posib.] / N.I. Versal, T.V. Doroshenko – K.: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2007. – 483 s.
 3. Istoriia ekonomichnykh uchen: pidruchnyk / [V.D. Bazylevych, N.I. Hrazhevska, P.M. Leonenko, T.H. Haidai, O.P. Nesterenko, A.O. Maslov, L.V. Vernyhora]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannia, 2004. – 1300 s.
 4. Hudson M. How Interest Rates Were Set, 2500 BC – 1000 AD [Elektronnyi resurs] // M. Hudson. – Rezhym dostupu: http://michael-hudson.com/2000/03/how-interest-rates-were-set-2500-bc-1000-ad/. 12.09.2014.
 5. Blauh M. Ekonomycheskaia mysl v retrospektyve / M. Blauh. – 4-e yzd. – M. : Delo, 1994. – 720 c.
 6. Bekkyn R. Ssudnyi protsent v kontekste relyhyozno-etycheskykh khoziaistvennykh system proshloho i sovremennosty // Voprosy ekonomiky. – 2007. – № 2. – S.141-157.
 7. Mochernyi S.V. Politychna ekonomiia: navch. posib / S.V. Mochernyi. – K.: Znannia-Pres, 2002. – 687 c.
 8. Aristotel. Polityka / Per. z davnohr.ta peredm. O. Kysliuka. – K.: Osnovy, 2000. – 239 s.
 9. Cannan E., ed. 5th edition. Adam Smith. Book I, [Elektronnyi resurs] //Chapter V Of the Real and Nominal Price of Commodities, or of their Price in Labour, and their Price in Money. – Rezhym dostupu: http://www.econlib.org/ library/Smith/smWN2.html# 20.09.2014.
 10. Marks K. Kapital, Knyha 3, Ch.1-2. [Elektronnyi resurs] // Delenye pribyli na protsent i predprynymatelskyi dokhod. Kapytal, prynosiashchyi protsenty. 1078 s. Rezhym dostupu: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/index.html 16.09.2014.
 11. Sheludko V.M. Finansovyi rynok: Pidruchnyk. – 2 -he vyd., ster. – K.: Znannia, 2008. – 535s.
 12. Bankivska entsyklopediia / S.H. Arbuzov, Iu.V. Kolobov, V.I. Mishchenko, S.V. Naumenkova. – K. : Tsentr naukovykh doslidzhen Natsionalnoho banku Ukrainy : Znannia, 2011. – 504 s. – (Instytutsiini zasady rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy).

Download