Z. Varnalii, Doctor of Sciences (Economics), Professor, I. Savych, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine SHADOW PROCESSES INSTATE BUDGET: CURRENT CONDITION AND DETERMINING FACTORS

The most significant factors that move state budget into the shadow are determined. Current condition of shadow processes in state budget is highlighted. The paper also provides an analysis of relationship between political processes and shadow economy in public sector of Ukraine.

Keywords: state budget, public sector, shadow economy, shadow processes, political processes, corruption, budgeting system.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1

References
 1. Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii: [monohrafiia] / za red. Z. S. Varnaliia. – K.: NISD, 2006. – 576 s.
 2. Radionov YU.D. Osnovni vydy ta sut biudzhetnykh porushen [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2012_8_7.pdf.
 3. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi finansovoi inspektsii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/.
 4. Ofitsiina veb-storinka Federatsii robotodavtsiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua.fru.org.ua/.
 5. Ofitsiina veb-storinka Natsionalnoho banku Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.bank.gov.ua.
 6. V Ukraini vykryly 14 “pralen”, shcho vidmyly 140 mlrd hryven z biudzhetu // Ekonomika / Finansy. – 10.04.2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/906289-v-ukrajini-vikrili-14-pralen-scho-vidmili- 140-mlrd-griven-z-byudjetu.html.
 7. Henprokuratura vidkryla 563 spravy pro rozkradannia biudzhetnykh koshtiv za Yanukovycha [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/919861-genprokuratura-vidkrila-563-spravi-pro-rozkradannya-byudjetnihkoshtiv-za-yanukovicha.html.
 8. Predborskyi V. A. Detinizatsiia ekonomiky v konteksti transformatsiinykh protsesiv. Pytannia teorii ta metodolohii: [monohrafiia] / V. A. Predborskyi. – K.: Kondor, 2005. – 614 s.
 9. The economist. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economist.com/; http://ti-ukraine.org/; http://www.weforum.org/.
 10. Aksaniuk M. Chornomorske paroplavstvo: makhovyk rozprodazhu flotu pryzupyneno / Mykhailo Aksaniuk // Den. – № 103. – 1997. – 5 s.
 11. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua.
 12. Ofitsiina veb-storinka Svitovoho banku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.worlbank.org.
 13. Pochatky oliharkhizatsii // Tyzhden № 27 (192). – vid 30 chervnia. – 2011. – S.11-13.
 14. Veb-storinka orhanizatsii po borotbi z koruptsiieiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.transparency.org/gcb2013/country?country =ukraine.
 15. Tsentr Razumkova [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php.
 16. Ofitsiina veb-storinka Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2013/01/weod ata/index.aspx.
 17. Ofitsiinyi sait tsentralnoi vyborchoi komisii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cvk.gov.ua.
 18. Ofitsiina veb-storinka orhanizatsii Mizhnarodnoho biudzhetnoho partnerstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://internationalbudget.org/.

Download

 • pdf 164_6-12
  File size: 447 kB Downloads: 745