N. Grazhevska, Doctor of Sciences (Economics), Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine EVOLUTION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF COMPARATIVE ECONOMICS

The article reveals the evolution stages of theoretical and methodological foundations of comparative economics. The author highlights algorithms of comparative analysis as well as theoretical and methodological limitations of four research programs of the new comparative economics. The article justifies the necessity of a comprehensive comparative study of the major trends and contradictions in the development of national economies in the era of globalization.

Keywords: development of comparative economics, traditional comparative economics, new comparative economics, comparative analysis of economic systems, comparative institutional analysis.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/3

References
 1. Stiglits D. Kuda vedut reformy? (K desyatiletiyu nachala perekhodnykh protsessov) // Voprosy ekonomiki 1999. – №7. – S.4-30.
 2. Comparative Economic Systems / ed by J. S. Prybyla.– New York Meredith Corporation,1969. – 551 с.
 3. Elliott J., W.Robert Comparative Economic Systems. – Belmont: Prentice Hall, 1972. – 608 p.
 4. Koopmans Т., Montias J. Comparison of economic systems. Theoretical and methodological approaches // On the description and comparison of economic systems / Alexander Eckstein (ed.). – Berkeley: University of California Press, 1971. – P. 27-78.
 5. Neuberger E. Comparative economic systems: A decision-making approach.– Boston: Allyn and Bacon, 1976. – 378 р.
 6. Comparative Economic Systems. Models and Cases.Ed. by Morris Bornstein. – Irwin Professional Publishing, 1993. – 656 р.
 7. Gregory P. R., Stuart R.C. Comparative economic systems. – Houghton Mifflin, 1998. – 502 р.
 8. Schnitzer С.M. Comparative economic systems / Martin C. Schnitzer, South-Western College Publishing, 1999. – 416 р.
 9. Rosser J.B., Rosser M.V. Comparative economics in a transforming world economy / J.B. Rosser, M.V. Rosser. – Cambridge, MIT Рress, 2003. – 656 р.
 10. Pryor F. L. Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies. N.Y.: Cambridge University Press, 2005. – 316 с.
 11. Rosser J. В., Rosser М. V. A Critique of the New Comparative Economics // Review of Austrian Economics. – Vol. 21. – No 1. – P. 81-97.
 12. Kolganov A.I., Buzgalin A.V. Ekonomicheskaya komparativistika: Uchebnik. – M.: INFRA-M, 2005. – 744 s.
 13. Shapiro N. A. Sravnitel’nyy analiz: metodologiya i opyt primeneniya v ekonomicheskikh issledovaniyakh: Avtoref. dis. … doktora ekonom.nauk: 08.00.01 / Sankt-Peterburgskiy gos.universitet. – M., 2003. – 40 s.
 14. Anan’in O. Ekonomicheskaya komparativistika i ekonomicheskaya nauka // Istoki: Ekonomika v kontekste istorii i kul’tury / Redkol.: YA.I.Kuz’minov (gl.red.), V.S. Avtonomov (zam.gl. red.), O.I.Anan’in i dr. – M.: GU VSHE, 2004. – 584 s.
 15. Nureyev R.M. Sravneniye ekonomicheskikh sistem vo vremeni: formatsionnyye podkhody k analizu // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – T. 8. – № 1. – S. 130-141.
 16. Nureyev R.M. Sravneniye ekonomicheskikh sistem v prostranstve: tsivilizatsionnyye podkhody k analizu // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – T. 8. – № 2. – S. 138-153.
 17. Nureyev R.M. Staraya i novaya ekonomicheskaya komparativistika. Predmet i metod komparativistiki // TERRA ECONOMICUS.– 2010. – T. 8. – № 3. – S. 143-154.
 18. Leonenko P.M., Cherepnína O.Í. Suchasní yekonomíchní sistemi: Navchal’niy posíbnik. – K.: Znanya, 2006. – 429 s.
 19. Gornyak O.V. Rozvitok teoríí ̈ porívnyal’nogo analízu yekonomíchnikh sistem na pochatku ХХ stolíttya // http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/256/1/49-54.pdf
 20. Regin CH. Osobennosti komparativistiki // Sovremennaya sravnitel’naya politologiya. Khrestomatiya. – M.: Obshchestvennyy nauchnyy fond, 1997. – S. 31-51.
 21. Arístotel’. Polítika // Ístoríya yekonomíchnikh uchen’: khrestomatíya / uklad.: V.D. Bazilevich, N.Í. Grazhevs’ka, A.O.Maslov ta ín.; za red. V.D.Bazilevicha. – K.: Znannya, 2011. – 1198 s.
 22. Oyken V. Osnovy natsional’noy ekonomii. M. Ekonomika. 1996. – 345 s.
 23. List F. Natsional’naya sistema politicheskoy ekonomii / F. List. – M.: Yevropa, 2005. – 382 s.
 24. Veber M. Protestants’ka yetika í dukh kapítalízmu: Per. z ním. O. Pogorílogo. – K.: Osnovi,1994. – 261 s.
 25. Bonin J. Editorial: the “transition” in comparative economics // Journal of comparative economics. – 1998. – Vol. 26. – N1. – Р.1-8.
 26. Gordon R.J. Why the principles course needs comparative macro and micro // American economic review. – 1993. – Vol.83. – N2. – Р.17-21. 27. Аngresano J. Comparative Economics / J. Аngresano. – Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall, 1996. – 604 p.
 27. Djankov S., Glaeser E., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The New Comparative Economics // Journal of Comparative Economics. – 2003. – Vol. 31. – No 4. – P. 595-619.
 28. Aoki M. Information, corporate governance, and institutional diversity. – Oxford: Oxford university press, 2000. – 200 p.

Download