A. Zalievska-Shyshak, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University Kyiv, Kyiv, Ukraine ECONOMIC NATURE AND THE ROLE OF NATURAL RESOURCES PAYMENTS UNDER SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

The nature and value of natural resources payments under sustainable economic development are revealed. Mechanisms of using of natural resources potential of Ukraine are examined. Payments for use of natural resources is one of the most important components of an economic mechanism of nature management are established. Features of current legislation as to the setting fees for nature management are studied and the necessity of creating an effective institutional support in controlling of tax authorities for the collection of payments for natural resources and their evaluation is proved.

Keywords: economic valuation of natural resources, natural resources payments, land rent, land resources, land supply, land demand, differential rent, power valuation of natural productive forces.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/5

References
  1. Zakon Ukrayiny’ “Pro oxoronu navkoly’shn’ogo pry’rodnogo seredovy’shha” [Elektronny’j resurs] / Verxovna Rada URSR; Zakon vid 25.06.1991 # 1264-XII; iz zminamy’ vid 18.11.2012. – Elektronni dani. – Rezhy’m dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
  2. Zalyevs’ka-Shy’shak A. D. Osnovni napryamy’ derzhavnogo regulyuvannya oxorony’ dovkillya ta racional’nogo vy’kory’stannya pry’rodny’x resursiv v Ukrayini / A. D. Zalyevs’ka-Shy’shak // Naukovy’j chasopy’s NPU imeni M.P. Dragomanova. Seriya 18: Ekonomika i pravo: zb. nauk. pr. – 2014. – Vy’p. 25. – S.46-54.
  3. Zalyevs’ka-Shy’shak A. D. Vazheli derzhavnogo regulyuvannya pry’rodooxoronnoyi diyal’nosti yak osnova ekonomichnoyi bezpeky’ v Ukrayini. / A. D. Zalyevs’ka-Shy’shak // Strategichni priory’tety’ zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ Ukrayiny’: zb. materialiv naukovogo-prakty’chnogo kruglogo stolu (27-28 veresnya 2012 r., m. Feodosiya). – Feodosiya: Vy’d-vo “Ky’yivs’ky’j universy’tet ry’nkovy’x vidnosy’n”, 2012. –106 s. – S. 58 – 62.
  4. Kempbell R. Makonell, Stenli L. Bryu. Anality’chna ekonomiya.Pry’ncy’py’, problemy’ i polity’ka.Mikroekonomika. – L.: “Prosvita”, 1999.
  5. Stiglicz Dzh. Ekonomika derzhavnogo sektora. – K.: Osnovy’, 1998. – 854 s.

Download