A. Ignatyuk, Doctor of Sciences (Economics) Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, S. Kulpinsky, PhD in Economics, research fellow, Division of Financial and Budgetary Policy Research Institute under Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv, Ukraine EXPANSIONARY MONETARY POLICY AND THE OPPORTUNITIES FOR RESURGENCE OF INVESTMENT GROWTH IN UKRAINE

This article is analyzed the basic tools of the expansionary monetary policy and its impact on investment growth. It is proposed transformation of monetary policy to activate the innovation processes, in particular by introducing macro-prudential limitations of investment alternatives for the population and strengthening the role of banks with state capital. In article is suggested the methods of National bank, together with the Government to stimulate investment by the use of the allocation of funds through the instruments of monetary expansion.

Keywords: investment; monetary policy; macroprudential regulation, state-owned banks.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/6

References
 1. Onyshchenko, V.O., Dovhal’, Yu.S., Savchenko, T.V. Doslidzhennya vplyvu hroshovo-kredytnoyi polityky na makrokonkurentospromozhnist’ krayiny. Visnyk Ukrayins’koyi akademiyi bankivs’koyi spravy. 2011. № 2(31). P. 7-12. (Ukrainian)
 2. Belins’ka Ya.V., Kachur A.V. Monetarni vazheli pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky ta vykhodu na stalu trayektoriyu ekonomichnoho zrostannya. Ekonomichnyy visnyk universytetu. 2013. Vyp. 21(1).Р. 190-196. (Ukrainian)
 3. Naumenkova S.V. Novi tendentsiyi v mekhanizmi rehulyuvannya finansovoho sektoru.Visnyk Natsional’noho banku Ukrayiny. 2011. №12. P. 4 – 11. (Ukrainian)
 4. Bordo M. D. Expansionary Monetary Policy Can Create Asset Price Booms. Economic policies for the 21st century. Shadow Open Market Committee. 2012. 7 p. (English)
 5. Shevchuk V. Peredumovy ta zahrozy “perehrivu” rynku nerukhomosti ta mekhanizmy yoho vrehulyuvannya. Stratehichni priorytety: Naukovo-analitychnyy shchokvartal’nyy zbirnyk. 11/2006. N. P.118-127. (Ukrainian)
 6. Baranovs’kyy O.I. Ekonomika “myl’nykh bul’bashok”. Ekonomika i prohnozuvannya. 2008. N4. Р. 45-68. (Ukrainian)
 7. Goodwin, N., Harris, J., Nelson, J., Roach, B. Macroeconomics in Context, Second Edition. Chapter 15: The Financial Crisis and the Great Recession. Sharpe. 2008. pp.337-356. (Ukrainian)
 8. Cociuba, S., Shukayev, M, Ueberfeldt, A. Do Low Interest Rates Sow the Seeds of Financial Crises? Bank of Canada.Working Paper 2011-31. November 2011. 54 p. (English)
 9. Pro vypusk oblihatsiy vnutrishn’oyi derzhavnoyi pozyky “Viys’kovi oblihatsiyi”: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01 kvitnya 2014 roku № 101. http://sfs.gov.ua/baneryi/umov-pridbannya-ovdp/obligatsii-vnutr-derjavnoi-poz. (Ukrainian)
 10. China bond market ready for takeoff after bold moves. http://www.bloomberg.com/news/2012-06-11/china-bondmarket-ready-for-takeoff-after-bold-moves.html (English)
 11. Belins’ka Ya. Monetarni vazheli stymulyuvannya investytsiynykh protsesiv v Ukrayini: Analitychna zapyska [Elektronnyy resurs]. – Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’, 2012. http://www.niss.gov.ua/articles/880/3. (Ukrainian)
 12. Shelud’ko N. Problema kapitalizatsiyi derzhavnykh bankiv Ukrayiny. Ekonomika i prohnozuvannya: Naukovoanalitychnyy zhurnal. 08/2008. №3. P.45-60. (Ukrainian)
 13. Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-term Growth. OECD. 2009. June. 37. (English)
 14. Dzyublyuk, O. Osoblyvosti sek”yurytyzatsiyi u mekhanizmi upravlinnya kredytnym ryzykom bankivs’koyi diyal’nosti // Visnyk Ternopil’s’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu. Ternopil’. 2009. Vyp. 2. P. 45-55. (Ukrainian)

Download