E. Mykhalska, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine METHODOLOGICAL BASES OF PRACTICAL APPLICATION OF PRODUCTION COSTS MANAGEMENT ACCOUNTING AT OIL AND FAT ENTERPRISES

Implementing of models of production costs management accounting in response to responsibility centers into Ukrainian oil and fat enterprises is the aim of their full optimization in terms of current competitive market. Setting production costs as an object of every single responsibility center will enable to update the whole range of accounting operations on costs paperwork, used raw and other materials assessment, cost recovery from labour costs with benefits-related deduction, depreciation recovery due to season production variability, services distribution of auxiliary and service departments and general production costs. In this regard, referring to the current costs accounting at oil and fat enterprises of Ukraine it should be admitted that the main purpose of the article is to explore the above-mentioned issues.

Keywords: responsibility centers, raw materials evaluation, labour costs, depreciation, auxiliary services departments, total production costs.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/7

References
 1. Metody’chni rekomendaciyi N 47 – Metody’chni rekomendaciyi z formuvannya sobivartosti produkciyi (robit, poslug) u promy’slovosti, zatverdzheni nakazom Derzhavnogo komitetu promy’slovoyi polity’ky’ Ukrayiny’ vid 02.02.01 N 47 [Elektronny’j resurs]. – P(S)BO 16 – Polozhennya (standart) buxgalters’kogo obliku 16 “Vy’traty'”, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny’ vid 12.09.2013 [Elektronny’j resurs].
 2. Metody’chni rekomendaciyi z planuvannya, obliku i kal’kulyuvannya sobivartosti produkciyi (robit, poslug) sil’s’kogospodars’ky’x pidpry’yemstv: Nakaz Ministerstva agrarnoyi polity’ky’ vid 18.05.01r. # 132, iz zminamy’ i dopovnennyamy’, vneseny’my’ nakazamy’ Ministerstva agrarnoyi polity’ky’ vid06.12.01 # 355 ta vid 25.11.02 r. # 362 [Elektronny’j resurs].
 3. P(S)BO 9 – Polozhennya (standart) buxgalters’kogo obliku 9 “Zapasy'”, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny’ vid 12.09.2013
 4. Andrijchuk R.V. Metody’chni pidxody’ do analizu rentabel’nosti ta bezzby’tkovosti vy’robny’cztva produkciyi j opty’mizaciyi yiyi asorty’mentu / R.V. Andrijchuk // Ekonomika APK. – 2007. – # 5. – S. 133-140.
 5. Bazy’levy’ch V. Sovremennaya эkonomy’cheskaya teory’ya: v poy’skax novoj parady’gmы / V.D.Bazy’levy’ch // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika.- 2013. – # 146. – S. 5-7.
 6. Golubnicha G. Capital movement as a factor of accounting systems development under globalization / G.P.Golubny’cha // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika. – 2010. – # 119. – S. 4-9.
 7. Drury’ K. Upravlenchesky’j y’ proy’zvodstvennыj ucht. Vvodnыj kurs: [ucheb. dlya studentov vuzov] / K. Drury’. – [5-e y’zd., pererab. y’ dop.]. – M. : Yuny’ty’-dana, 2005. – 735 s.
 8. Ignatyuk A. Strategy’y’ dosty’zheny’ya y’ podderzhky’ monopol’noj vlasty’ fy’rmы na rыnke / A.I.Ignatyuk // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika. – 2012. – # 132. – S. 9-13.
 9. Y’vashkevy’ch V.B. Buxgaltersky’j upravlenchesky’j uchet : uchebny’k dlya vuzov / V. B. Y’vashkevy’ch. – M.: Magy’str, 2010. – 574 s.
 10. Ny’kolaeva O.E., Shy’shkova T.V. Klassy’chesky’j upravlenchesky’j uchet. – M., 2010. – 400 s.
 11. Party’y’ G.O. Upravlinnya vy’tratamy’ pidpry’yemstva: konceptual’ni zasady’, metody’ ta instrumentarij: Monografiya. – K.: UBS NBU, 2008. – 219 s.
 12. Pushkar M.S. Ideal’na sy’stema obliku: koncepciya, arxitektura, informaciya : [monografiya] / M.S. Pushkar, M.G. Chumachenko. – Ternopil’: Kart-blansh, 2011. – 336 s.
 13. Chumachenko M. G. Doslidzhennya peredumov i pry’pushhen’ pry’ analizi grafika bezzby’tkovosti / M. Chumachen’ko, I. Bilousova // Buxgalters’ky’j oblik i audy’t. – 2006. – # 5. – S. 3-10.

Download