А. Khodzhaian, Doctor of Sciences (Economics), T. Shyptenko, Deputy Head, Department of the Economic Security Ministry of economic development and trade of Ukraine, Kyiv, Ukraine THE SHADOW ECONOMY AS AN ECONOMIC CATEGORY AND OBJECT EVALUATION

The article considers the existing scientific approaches to the formulation of the concept of nature and the structural elements of the shadow economy. Contains definitions of the shadow economy as an object of evaluation. Disclosed manifestations shadow relations in the context of the institutional sectors. Characterized by methods of assessment of the informal sector in terms of their object of study.

Keywords: shadow economy; officially observed economy; non-directly-оbserved economy; economy, which is not observed and is not tracked; economy as a whole; level and size of the shadow economy; methods of evaluation of the shadow economy.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/13

References
 1. Schneider F. The Shadow Economy in Europe, 2013 / F. Schneider, A. Kearney – https://www.atkearney.com/ financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/ j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192
 2. Ekonomichna polityka Ukrayiny, ekonomichna sytuatsiya i prohnozy // Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny: [website ]. – http://www.me.gov.ua/ (Ukrainian)
 3. Bazy’levy’ch V.D. Metody’chni aspekty’ oczinky’ masshtabiv tin’ovoyi ekonomiky’ / V.D. Bazy’levy’ch, I.I. Mazur // Ekonomika Ukrayiny’. – 2004.– # 8. – р. 36-44. (Ukrainian)
 4. Varnalij Z.S. Tin’ova ekonomika: sutnist’, osobly’vosti ta shlyaxy’ legalizaciyi / Z.S. Varnalij. – K.: NISS, 2006. – 567 р. (Ukrainian)
 5. Kraus N. M. Tin’ovy’j ta oficijny’j sektory’ ekonomiky’: antagonisty’chne spivisnuvannya i vzayemodiya: Monografiya / N. M. Kraus. – Poltava: RVV PUSKU, 2008. – 410 р. (Ukrainian)
 6. Kraus N.M. Tin’ova ekonomika i metody’ vy’znachennya yiyi obsyagu v umovax transformacijny’x peretvoren’ / N.M. Kraus // Ekonomika: problemy’ teoriyi ta prakty’ky’: zbirny’k naukovy’x pracz’. – Pub. 222: Іn 5 v. – V. III. – Dnipropetrovs’k: DNU, 2007. – р. 690-698. (Ukrainian)
 7. Tin’ova ekonomika v Ukrayini: masshtaby’ ta napryamy’ podolannya: analit. dop. / [T.A. Ty’shhuk, Yu.M. Xarazishvili, O.V. Ivanov ta in.]; za zag.red. Ya.A. Zhalila. – K.: NISS, 2011. – 96 р. (Ukrainian)
 8. Systema natsyonal’nykh schetov 1993. / [Komyssyya Evropeyskykh soobshchestv, Mezhdunarodnyy valyutnyy fond, Orhanyzatsyya эkonomycheskoho sotrudnychestva y razvytyya, Orhanyzatsyya Ob’edynennykh natsyy, Vsemyrnyy bank]. – Bryusel’, Lyuksemburh, Vashynhton, N’yu-York, Paryzh, 1998. – 725 p. (Russian)
 9. Systema natsyonal’nykh schetov 2008 / [Evropeyskaya komyssyya, Mezhdunarodnyy valyutnyy fond, Orhanyzatsyya ekonomycheskoho sotrudnychestva y razvytyya, Orhanyzatsyya Ob’edynennykh natsyy, Vsemyrnyy bank]. – N’yu-York, 2012.– https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf (Russian)
 10. Metodyka obchyslennya obsyahiv ekonomiky, yaka bezposeredn’o ne sposterihayet’sya, v rakhunkakh vyrobnytstva ta utvorenni dokhodu. – http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nr/nr_05.pdf (Ukrainian)
 11. Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 / F. Schneider, A. Buehn, Claudio E. Montenegro // The World Bank: [website]. – http://www-wds.worldbank.org/ external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/10/14/000158349_20101014160704/Rendered/PDF/WPS5356.pdf
 12. Moskvin O. Measuring The Non-Observed Economy In National Accounts. Illegal Activities. Estimating The Illegal Economic Activities In The National Accounts Of Ukraine. – Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Joint UNECE/Eurostat/OECD Meeting on National Accounts Ninth Meeting Geneva, 21-24 April 2008. – http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-142713.html (Russian)
 13. Metodychni rekomendatsiyi rozrakhunku rivnya tin’ovoyi ekonomiky [Zatverdzheni Nakazom Minekonomiky Ukrayiny vid 18.02.2009 r. # 123] // Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny: [website]. – http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=38738. (Ukrainian)
 14. Non-observed economy in national accounts. Survey of Country Practices. – United Nations. New York and Geneva, 2008. – http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf

Download