K. Cherkashyna, PhD in Economics, Аssociate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, L. Mogylko Kyiv branch of JSC “Bank Mist”, Kyiv, Ukraine EVOLUTION OF APPROACHES TO FINANCE THE BUDGET DEFICIT

In the article, the causes and existence of the state budget deficit are defined. The main source of budget deficit financing in historical retrospective are considered. The most popular government securities which issued in foreign countries are compared in the article. The dynamics of the budget deficit in Ukraine and the sources of its coverage are analyzed in the article. There are three main types of government securities in Ukraine, such as: national currency-denominated government bonds, foreign currency-denominated government bonds and target government bonds. The main market maker of the government bonds’ market is National Bank of Ukraine. The volume of resources, which are mobilized from the issue of the national currency-denominated government bonds are major then the volume of resources, which are mobilized from the issue of the foreign currency-denominated government bonds The necessity of further improvement of government securities as an important source of budget deficit financing is emphasized.

Keywords: budget deficit, government borrowing, government securities, government bonds.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/14

References
 1. Bazylevych V.D. Derzhavni fifansu: navch.posib. / V.D. Bazylevych, L.O. Balastryk; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Atika, 2004. – 367 s.
 2. Ozerov I.Kh. Osnovu finansovoy nauki: Byudzhet. Formyi vzyimaniya.Mestnyie finansyi. Gosudarstvennyiy kredit.: M.: OOO “YurInfoR–Press”, 2008. – 622c.
 3. Feldstein M. Domestic Savings and International Capital Flows [Електронний ресурс] / Martin Feldstein and Charles Horioka // NBER Working Paper №310, January 1979, р. 30. – Режим доступу: http://www.nber.org/ papers/w0310.pdf?new_window=1.
 4. Naumenkova S.V. Rozvytok finansovogo sektoru Ukrainy v umovakh formuvannya novoi finansovoi arkhitektury / S.V. Naumenkova, S.V. Misсhenko. – K.: Universytet bankivskoi spravu, Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, 2009. – 384 s.
 5. Kudryashov V. FInansuvannya defItsitu derzhavnogo byudzhetu [tekst] / V. Kudryashov // EkonomIka Ukrayini. – 2009. – # 4. – S. 52 – 64.
 6. Central Government Debt [Електронний ресурс]/ OECD Statistics – Режим доступу: http://stats.oecd.org/ index.aspx?queryid=8089.
 7. Economic and Financial Committee: Links to national institutions [Електронний ресурс]/ The Economic and Financial Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets. – Режим доступу: http://europa.eu/ efc/sub_committee/links/index_en.htm.
 8. Pro tsinni papery ta fondoviy rynok: zakon Ukrayini [Elektronniy resurs] // Verhovna Rada Ukrayini [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1398420782775467.
 9. Postanova KabInety Ministriv Ukrayiny pro zdiysnennya derzhavnyh zapozichen protyagom 2003 – 2013 rokIu [Elektronniy resurs] // Verhovna Rada Ukrayini [sayt]. – Rezhum dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/.
 10. Informatsiya schodo rozmischennya OVDP [Elektronniy resurs] // NatsIonalniy bank Ukrayini: [sayt]. – Rezhim dostupu: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63639.
 11. Bydjetniy kodeks Ukrayini vid 08.07.2010r. № 2456-VI // Vidomosti Verhovnoyi Radu Ukrayini (VVR). – 2010. – N 50-51. – st.572 [iz zminamy ta dopovnennyamy] [Elektronniy resurs] // Верховна Рада України: [сайт]. – Rezhum dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.
 12. Baldacci E. Assessing Fiscal Stress [Elektronniy resurs]/ E. Baldacci, I. Petrova, N. Belhocine, G. Dobrescu, and S. Mazraani // IMF, WP №11/100, May 2011, p. 42. – Rezhum dostupu: http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2011/wp11100.pdf.

Download