I. Mazur, Doctor of Science (Economics), Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine DEVELOPMENT STRATEGY OF PARTNERSHIP OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS

In the article the cooperation of higher education, science and business is analysed. A conflict of civilizations wave development in the confrontation of two forces: the “factory of Education” and force change is disclosed. European and Ukrainian higher education quality estimation is analysed. The effect of unsynchronization in time is educed between the necessities of business and possibilities of education and science. Reasons of bribery are exposed at higher school. The development strategy of partnership of higher education, science and business is proposed.

Keywords: higher education, science, business, partnership development strategy

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/1

References
 1. UkazPrezy’dentaUkrayiny’ “Pro zahody’ shhodovdoskonalennyadiyal’nostiorganivosvity'” vid 10 zhovtnya 1995 r. № 942/95.
 2. PostanovaKabinetuMinistrivUkrayiny’ “Pro licenzuvannyaosvitnihposlug” vid 29 serpnya 2003 r. № 1380.
 3. NakazMinisterstvaosvity’ inauky’ Ukrayiny’ “Pro zatverdzhennyaPoryadkuzdijsnennyaderzhavnogokontrolyuzadiyal’nistyunavchal’ny’hzakladiv” vid 25 sichnya 2008 r. № 34.
 4. UkazPrezy’dentaUkrayiny’ “Pro zatverdzhennyaPolozhennya pro Derzhavnuinspekciyunavchal’ny’hzakladivUkrayiny'” vid 8 kvitnya 2011 r. № 438/2011.
 5. Osvita j nauka v innovacijnomurozvy’tkusuchasnoyiYevropy’ [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www Osvita_ost.indd-07994.pdf
 6. QS World University Rankings 2013 [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.topuniversities.com/ university-rankings/world-university-rankings/2013
 7. Laptyev S.M., Sharov O.I. Perspekty’vy’ spivpraciosvity’ ta biznesu v suchasny’hekonomichny’humovah // Vchenizapy’sky’. S. 4-15
 8. Zhy’lins’ka O.I. Naukovo-tehnichnadiyal’nist’ u kontekstisamoorganizaciyi / O.I. Zhy’lins’ka. – K.: Parlaments’kevy’davny’cztvo, 2010. – 552 s.
 9. Zatonaczkaya T.G. Y’nnovacy’onnoerazvy’ty’eUkray’nы v kontekstesotrudny’chestvanauky’ y’ by’znesa / T.G. Zatonaczkaya // H Vserossy’jskayanauk.-prakt.-konferency’ya “Plany’rovany’e y’ obespecheny’epodgotovky’ kadrovdlyapromыshlenno-эkonomy’cheskogokompleksaregy’ona” : mater. konf. – SPb :SPbGЭTU “LЭTY'”. – 2011. – S. 79-91.
 10. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://infolight.org.ua/content/indeks-ekonomichnih-svobod-2014-misceukrayini
 11. Koncepciyazabezpechennyayakostivy’shhoyiosvity’ v Ukrayini. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: www//http QA_concept_Final. pdf
 12. Davos 2014 Vy’shhaosvita – investy’ciyichy’ pustivy’traty’ groshej? [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.coworking.od.ua/davos-2014/
 13. Radionova I.F., Tkachenko N.O. Social’ny’jkapital u formuvannieksternalijosvitn’oyisfery’ // Ekonomichny’jchasopy’s – XXI. – №11-12’2011. – S. 3-7.
 14. Abramov F.V. Kachestvovыsshegoobrazovany’ya y’ korrupcy’ya v vuzah: faktorыdy’namy’ky’ // Ekonomichny’jchasopy’s – XXI. – №11-12’2011. – S. 8-15.
 15. V Ukray’nerabotodately’ staly’ men’sheceny’t’ vussheeobrazovany’e [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://newsoboz.org/ekonomika/ukrainskie-rabotodateli-razdumali-pereplachivat-za-diplom-10112014135531
 16. Rejty’ngvy’shhy’hnavchal’ny’hzakladivUkrayiny’ “KOMPAS-2013” [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://compas2013.pdf
 17. Donnelly’ K., Ry’zvy’ S., Barber M. Nakanuneshodalavy’nu. Vussheeobrazovany’e y’ gryadushhayarevolyucy’ya (per. s angl. N. My’kshy’noj) // Voprosuobrazovany’ya. – 2013. – # 3. – S. 152–229. – [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
 18. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.topuniversities.com/
 19. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
 20. PracyaUkrayiny’ u 2013 roci.Staty’sty’chny’jzbirny’k. K.: Derzhavnasluzhbastaty’sty’ky’ Ukrayiny’, 2014. – 336 s.
 21. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.csr-review.net/userfiles/file/forumreport_final.pdf
 22. Tkachenko N.O. Eksternaliyiosvitn’oyisfery’ v suchasny’hekonomichny’hsy’stemah / Avtoreferatnazdobuttyanauk. stupenyakand.. ekon. nauk, 08.00.01 – ekonomichnateoriya ta istoriyaekonomichnoyidumky’. – K. Ky’yivs’ky’jnacional’ny’juniversy’tetimeniTarasaShevchenka. – 2014.

Download

 • pdf 165_6-11
  File size: 341 kB Downloads: 522