O. Boguslavskiy, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE METHODS OF EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

The article is devoted to the classification of methods of estimating the competitiveness of enterprises. The paper considers different approaches to the selection of groups of indicators of firms competitiveness and possibilities of its using in Ukraine are analyzed.

Keywords: methods for assessing the competitiveness of enterprises, competitiveness indicators, classification, application.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/3

References
 1. Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpry’yemstva: Navchal’ny’j posibny’k / Kly’menko S.M., Dubrova O.S., Barabas’ D.O., Omel’yanenko T.V., Vakulenko A.V. – K.: KNEU, 2006. – 527 s.
 2. Chajny’kova, L.N. Konkurentosposobnost’ predpry’yaty’ya : ucheb. posoby’e / L.N. Chajny’kova, V.N. Chajny’kov. – Tambov: Y’zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2007. – 192 s.
 3. Fatxutdy’nov R.A. Upravleny’e konkurentosposobnost’yu organy’zacy’y’: Uchebny’k. – 2-e y’zd., y’spr. y’ dop. – M.: Y’zd-vo Эksmo, 2005. – 544 s.
 4. Osnach O.F. Promy’slovy’j markety’ng: pidruchny’k / O. F. Osnach, V. P. Py’ly’pchuk, L. P. Kovalenko. – K.: Centr uchbovoyi literatury’, 2009. – 364 s.
 5. Y’vanov Yu. B. Konkurentosposobnost’ predpry’yaty’ya: ocenka, dy’agnosty’ka, strategy’ya: nauchn. y’zd. / Kol. av- torov. – X.: Y’zd. XNЭU, 2004. – 256 s.
 6. Fedonin O.S., Ryepina I.M., Oleksyuk O.I. Potencial pidpry’yemstva: formuvannya ta ocinka: Navch. – metod. posib- ny’k dlya samost. vy’vch. dy’scz. – K.: KNEU, 2005. – 261 s.
 7. Fedonin O. S., Ryepina I. M., Oleksyuk O. I. Potencial pidpry’yemstva: formuvannya ta ocinka: Navch. posibny’k. – K.: KNEU, 2004. – 316 s.
 8. Kuz’min O.Ye., Chernobaj L.I., Romanko O.P. Metody’ analizuvannya konkurentospromozhnosti pidpry’yemstv // Naukovy’j visny’k NLTU Ukrayiny’. – 2011. – Vy’p. 21.10. – S. 159 – 166.
 9. Dolzhans’ky’j I.Z., Zagorna T.O. Konkurentospromozhnist’ pidpry’yemstva: Navchal’ny’j posibny’k. – K.: Centr navchal’noyi literatury’, 2006. – 384 s.
 10. Palay N. The Managers Guide to Competitive Marketing Stratagies / N. Palay. –– N.Y., 1989. – 448 p.
 11.  Grishnova O.A., Yurchenko O.V., Metody’ka kompleksnoyi ocinky’ konkurentospromozhnosti personalu // Teore- ty’chni ta pry’kladni py’tannya ekonomiky’. – 2004. – Vy’p. 5. – S. 79-85.
 12. Dy’kan’ V.L., Ponomar’ova T.V. Metody’chni pidxody’ do ocinky’ konkurentospromozhnosti pidpry’yemstva // Visny’k ekonomiky’ transportu i promy’slovosti. – 2011. – №36. – S 100-105.
 13. The Global Competitiveness Report 2012–2013. – http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2012-13.pdf.
 14. Gura V. L. Formuvannya ta realizaciya potencialu konkurentospromozhnosti pidpry’yemstv molokopererobnoyi galuzi Ukrayiny’ : avtoref. dy’s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : 08.00.04 / V. L. Gura ; Ky’yiv. nacz. un-t im. T. Shevchenka. – K., 2011. – 22 s.

Download

 • pdf 147_3
  File size: 346 kB Downloads: 130