А. Alpysbayeva, Ph.D., Associate Professor L. Gumilev Eurasian National University, Kazakhstan FINANCIAL MECHANISM OF THE INNOVATIVE ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

This article considers the theoretical and practical issues of development of the financial mechanism of innovation activity in the Republic of Kazakhstan. Identified current conditions and preconditions of development of the existing financial mechanism of innovation activity. Proposed to use a multi-channel system of financing of science and innovation in Kazakhstan which based on the active involvement of the private and non-budgetary funds.

Keywords: financial mechanism of development innovation, science and innovation in Kazakhstan, a multi-channel system of financing innovation.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/2

References
 1. Jasin E. Snegovaja M. Rol’ innovacij v razvitii mirovoj jekonomiki. –//Voprosy jekonomiki. – 2009. – №9. – S. 15-32.
 2. Gohberg L. Nacional’naja innovacionnaja sistema Rossii v uslovijah “novoj jekonomiki”. – // Voprosy jekonomiki. – 2002. – №8.
 3. Bajmuratov U.B. Nacional’naja jekonomicheskaja sistema. – Almaty: Fylym, 2000. – 536 s.
 4. Kenzheguzin M.B., Dnishev F.M., Al’zhanova F.G. Nauka i innovacii vy rynochnoj jekonomike: mirovoj opyt i Ka- zahstan. – Almaty, IJe MON RK, – 2005. – S. 75.
 5. Dnishev F.M. Nauchno-tehnicheskoe razvitie v uslovijah stanovlenija nacional’nyh proizvoditel’nyh sil: strategija i mehanizm. – Almaty: Gylym, 1996. – 197 s.
 6. Taubaev A., Bajbosynov S., Zhukenov B. Uslovija i predposylki formirovanija nacional’noj innovacionnoj sistemy v Kazahstane. – // Vіsnik Kiïvs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. – 2012. – №143. – S. 36-39
 7. Gosudarstvennaja programma po forsirovannomu industrial’no-innovacionnomu razvitiju Respubliki Kazahstan na 2010 – 2014 gody. – / http://ru.government.kz/resources/docs/doc12
 8. Nauka. Innovacii. Informacionnoe obshhestvo/Statisticheskij sbornik /na kazahskom i russkom jazykah /Astana: Agentstvo Respubliki Kazahstan po statistike, 2012. – 64 str. – www.stat.gov.kz
 9. Nauka i innovacionnaja dejatel’nost’ Kazahstana/Statisticheskij sbornik /na kazahskom i russkom jazykah /Astana: Agentstvo Respubliki Kazahstan po statistike, 2012. – 88 str. – www.stat.gov.kz

Download

 • pdf 150_2
  File size: 243 kB Downloads: 213