T. Lytvynenko, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS CONDITION OF INCLUDING UKRAINE IN EUROPE AND WORLD ECONOMIC SPACE

The thesis that companies’ activities for introduction of corporate social responsibility stimulates the speed of to the processes of the technical upgrade, modernization of company’s activity and increase of its profitability is proved within the article. Those Ukrainian companies, which have high index of activities transparency, are also the most profitable. However, we can’t observe any significant increment of number of companies joining the Global agreement. One of the explanations we could name is the unproved idea supported by some politicians and economists about a shadow (‘black’) market that allegedly allows creating workplaces and taking off social tension in society on the certain stage. Insignificant values of index of citizens’ trust to activity of industries holds on the development socially of responsible business. Trust considered as a part of the general social capital. The Government of Ukraine must support initiative of companies to introduce social responsibility of business, as many European governments do it. It is also important to inform society of advantages of CSR.

Keywords: corporate social responsibility, European integration of Ukraine, transparency of activity of companies, overcoming of shadow relations, level of trust of consumers, social capital, civil values.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/10

References
 1. Malik Ya. Єvropeyskiy Soyuz [Tekst] / Ya. Malik, O. Kirichuk, І. Zalutskiy. – Lvіv, 2006–610 s.
 2. Goncharuk A. І. Regіonalna torgovelno-ekonomіchna іntegratsіya Ukraїni ta ЄS: stan, problemi і perspektivi / A. І. Goncharuk, O. O. Usenko // Mіzhnarodna yekonomіchna polіtika: nauk. zhurn. / M-vo osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraїni, DVNZ “Kiїv. nats. yekon. un-t іm. V. Getmana”; golov. red. D. G. Luk’yanenko. – K. : KNEU, 2011. – № 12–13. – S. 98–132.
 3. Osadcha N. V. Kharakteristika protsesu іntegratsії Ukraїni do Єvropeyskogo Soyuzu (ЄS) [Tekst]/ Osadcha N. V. // Yekonomіchniy vіsnik Donbasu. – № 3– (25), 2011. – S. 71-81.
 4. Nova strategіya Єvropeyskoї komіsії z korporativnoї sotsіalnoї vіdpovіdalnostі (KSV) 2011-2014: shvidshe, vishche, silnіshe. Еkspertniy komentar vіd Tsentru “Rozvitok KSV” [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu http://www.csr- ukraine.org/ctrategiya_evropeyskoi_komisii_.html)].
 5. Programa іntegratsії Ukraіni do ЄS, skhvalena Ukazom Prezidenta Ukraїni vіd 15.09.2000 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : www.customs.gov.ua.].
 6. Іndeks prozorostі y pіdzvіtnostі kompanіy / Tsentr rozvitku korporativnoї sotsіalnoї vіdpovіdalnostі [Elektronniy resurs] // Rezhim dostupu: http://www.csr-ukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.html]
 7. Diana Farrell. Skrytyye ugrozy neformalnoy ekonomiki. [Elektronnyy resurs] // The McKinsey Quarterly – 2004 – №3 – Rezhim dostupa: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue07/11_0204.aspx?tid=27
 8. Golovko L.S. Sotsіalniy kapіtal: sutnіst ta problemi rozvitku [Tekst] Golovko L.S. // Derzhava ta regіoni. Naukovo- virobnichiy zhurnal. Serіya: Еkonomіka ta pіdpriуеmnitstvo, 2012 r., № 1 (64)- s. 5-9.
 9. Stezhko N. Rol sotsіalnogo kapіtalu v zabezpechennі іnnovatsіynogo rozvitku [Tekst] /Stezhko N. // Еkonomіka. – 2010 – № 1 (101) – S.47-51.
 10. Dem’yanenko Yu.V. Model otsіnyuvannya rіvnya sotsіalnogo kapіtalu pіdpriєmstv sferi poslug [Tekst] / Yu.V. Dem’yanenko // Vіsnik Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu. – 2011. – № 1 (9). – S. 102–108.
 11. I.Kirichenko. Tsіnnіsnі prіoriteti + motivovana dіyalnіst // Dzerkalo tizhnya // № 16(113) – 27 kvіtnya 2013 r. – s.12.
 12. Khmelko V. Ye. Sotsialnaya napravlennost lichnosti: nekotoryye voprosy teorii i metodiki sotsiologicheskikh issledovaniy.[monografіya] – K.: Politizdat Ukrainy, 1988. – 279 s.

Download

 • pdf 151_10
  File size: 366 kB Downloads: 179