O. Miroshnychenko, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THE INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE: STATE AND TRENDS

The article includes analytical results of innovation activity of Ukrainian industrial enterprises. The enterprise innovation activity level, the level of innovations implementation into the Ukrainian industry has been researched. The dynamics of new innovation products and new technological products put into service, share of the innovation product sold in industrial output has been analysed. The level of the use of different types of innovation by industrial enterprises (marketing, organizational, process and product innovation) has been determined. The main sources of finance for innovation activities have been considered. The dividing of innovation activity costs in industrial sector has been considered. The main problems of innovative development of the Ukrainian industry have been determined. The activity of industrial enterprises in Ukraine is characterized by a low level of innovation activity, an insufficient volume of realized innovative products, a low financing of innovation activity. The suggestions, which shall promote the effectiveness of innovation activity of Ukrainian industrial enterprises, have been put forward.

Keywords: innovations; innovation activity; innovation products; types of innovation; industrial enterprises.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/16

References
 1. Bubenko P.T., 2008. Instytutsiina dynamika prostorovoi orhanizatsii ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia. Xarkiv: XNAMG, 2008. 295 p.
 2. Halchynskyi A.S., Heiets V.M., Kinakh A.K. and Semynozhenko V.P., 2002. Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform. K.: Znannia Ukrainy, 2002. 324 p.
 3. Heiets V.M., Semynozhenko V.P., 2002. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy. Kharkiv: Konstanta, 2006. 272 p.
 4. Kilkist pidpryiemstv za yikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2012 rotsi. [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2012.htm>.
 5. Naukova ta innovatsiina diialnist v ukraini u 2012 rotsi, 2013. Statystychnyi zbirnyk. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2013. 287 p.
 6. Naukova ta innovatsiina diialnist v ukraini u 2010 rotsi, 2011. Statystychnyi zbirnyk. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2011. 282 p.
 7. Naukova ta innovatsiina diialnist (1990-2012 r.). [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 8. NOVYTSKYI, V.YE., 2010. Instytutsiine rehuliuvannia v umovakh kryzy: realii ta imperatyvy. Ekonomichnyi chasopys- ХХІ, 1-2. [interactive]. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://soskin.info/ea/2010/1-2/20104.html>.
 9. Obstezhennia innovatsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy za period 2008–2010 rokiv (za mizhnarodnoiu metodolohiieiu). [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 10. Obsiah realizovanoi promyslovoi produktsii (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2010-2012 rokakh. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 11. Odotiuk I.V., Fashchevska, O.M and Shchehel, S.M., 2012. Suchasna innovatsiina polityka Ukrainy: peredumovy, osnovni pidkhody ta napriamy reformuvannia. Visnyk NAN Ukrainy, 7, pp. 32–46.
 12. Perspektyvy innovatsiinoho rozvytku Ukrainy (analitychna dopovid). [interactive]. [Accessed 05.09.2013]. Available electronically at: <http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm>.
 13. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 r., 2012. K.: TOV “Avhust Treid”, 2012. 559 p.
 14. Pavliuk A.P., Pokryshka D.S. and Belinska YA.V., 2012. Strukturni peretvorennia v Ukraini: peredumovy modernizatsii ekonomiky. K.: NISD, 2012. 104 p.
 15. Ukraina u tsyfrakh 2012. Statystychnyi zbirnyk, 2013. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2013. 249 p.
 16. Fedulova L.I., 2007. Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti Ukrainy: tendentsii ta zakonomirnosti. 2007, 3, 82-97 pp.
 17. Kharakterystyka innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. [interactive]. Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii: [Accessed 01.09.2013]. Available electronically at: <http://www.uintei.kiev.ua/ viewpage.php?page_id=446>.
 18. Chemodurov O.M., 2013. Problemy finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. Ekonomika Ukrainy. 2013, 1 (614), 40–49 pp.
 19. Chukhno A., 2005. Nova ekonomichna polityka. Ekonomika Ukrainy. 2005, 6, 4–10 pp.
 20. Chukhno, A. 2005. Nova ekonomichna polityka. Ekonomika Ukrainy. 2005, 7, 15–22 pp.
 21. Innovation statistics. [interactive]. Eurostat. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_statistics#Database>.
 22. Miroshnychenko, O., 2013. The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect. Informacijos mokslai. 2013, 63, 31-43 pp.
 23. Schumpeter J., 1934. The Theory of Economic Development. Leipzig: Duncker and Humblot. Translated by R. Opie. Cambridge, Harvard University Press, 1934.

Download

 • pdf 151_16
  File size: 334 kB Downloads: 348