L. Pashnyuk, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv THREATS OF ECONOMIC SECURITY AND THE MEANS OF THEIR NEUTRALIZATION

The approaches to the interpretation of the concept of “economic security of enterprise” are investigated. The essence of the concept of  “threat” are considered, the approaches to the classification of threats for economic security of enterprise are analyzed. The generalized, the most complete version of the classification are proposed. It is set that efficiency of the use of resources of enterprise, level of his reputation and factors of external environment, influences on economic strength security. Hostile takeover as one of the serious threats of economic security are discussed in more detail. An effective system of economic security are defined as the effective means of neutralizing threats.

Key words: economic security of enterprise, threats of economic security, classification of threats of economic security, system of economic security.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/20

References
 1. Aref’jeva O.V. Planuvannja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstv / О.V. Aref’jeva, Kuzenko T.B. – K.: Vyd-vo Jevropecs’kogo universytetu. 2004. 170 p. 2.Baranovs’kyj A.I. Finansova bezpeka: monografija / A.I. Baranovs’kyj. – K.: Feniks. 1999.
 2. Barikaev E.N. Sovremennye vyzovy i ugrozy jekonomicheskoj bezopasnosti Rossii // Makrojekonomika. Teorija, praktika, bezopasnost’. – M.: JuNITI-DANA. 2010. – 764 p.
 3. Bendikov M.A. Jekonomicheskaja bezopasnost’ promyshlennogo predprijatija v uslovijah krizisnogo razvitija /M.A. Bendikov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2000. Vol. 2. Available at: http://mevriz.ru/articles/2000/2/1507.html
 4. Vasyl’civ T.G. Ekonomichna bezpeka pidpryjemnyctva Ukrai’ny: strategija ta mehanizm zmicnennja: Monografija. – L’viv: Vyd-vo TzOV “Liga Pres”. 2008. – 385 p.
 5. Gadyshev V.A. Klassifikacija ugroz jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija / V.A. Gadyshev, O.G. Poskochinova // Vestnik Sankt-peterburgskogo universiteta GPS MChS Rossii. 2011. Vol. 2. Available at: http://vestnik.igps.ru/wp- content/uploads/V32/6.pdf
 6. Dovbnja S.B. Diagnostyka rivnja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva / S.B. Dovbnja, N.Ju.Gychova // Finansy pidpryjemstv. 2008. Vol. 4. – P.88-97.
 7. Ivanjuta T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: navch. posib. / T.M. Ivanjuta, A.O. Zai’chkovs’kyj. – K.: CUL. 2009. – 256 p.
 8. Kozachenko G.V., Ponomar’ov V.P. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv: sutnist’ i peredumovy formuvannja // Teorija ta praktyka upravlinnja u transformacijnyj period: Zb. nauk. prac’. – Donec’k: IEP NAN Ukrai’ny, 2001. Vol. 3. – P. 3-7.
 9. Mancurov I.I. Pobudova ijerarhichnoi’ struktury skladovyh ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva / I.I. Mancurov, O.V. Nusinova // Efektyvna ekonomika. 2011. Vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=9&y=2011.
 10. Modeljuvannja ekonomichnoi’ bezpeky: derzhava, region, pidpryjemstvo / Gejec’ V.M., Kyzym M.O., Klebanova T.S., Chernjak O.I. ta in.; za red. Gejcja V.M.: Monografija. – H.: VD “INZhEK”. 2006. – 240 p.
 11. Osoblyvosti garantuvannja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti v rynkovyh umovah: Monografija / O.F. Dolzhenkov, Zh.O. Zhukovs’ka, O.M. Golovchenko; za zag. red. O.F. Dolzhenkova. – Odesa: OJuI HNUVS. 2007. – 208 p.
 12. Sokolenko T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva v umovah tranzytyvnoi’ ekonomiky // VII Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferencija “Nauka i zhyttja: suchasni tendencii’, integracija u svitovu naukovu dumku”. Available at: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki.
 13. Jarochkin V.I. Sistema bezopasnosti firmy. – M.: Os’-89, 1997. – 218 p.

Download

 • pdf 151_20
  File size: 326 kB Downloads: 241