Y. Zhorova, postgraduate student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ESTIMATION OF CRISIS CORPORATE GOVERNANCE ON DOMESTIC ENGINEERING ENTERPRISES

The state of crisis of corporate governance in is studied along with the common signs and causes of crisis on domestic engineering enterprises. The paper elucidates the concept of crisis of corporate governance. The main features of the effectiveness of crisis corporate governance are highlighted.

Keywords: crisis corporate governance, corporate governance, crisis management.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/25

References
 1. Bartashevs’ka Yu.M., Єvropeis’kii vektor ekonomіchnogo rozvitku, 2010, No. 1 (8), pp. 19-25.
 2. http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Fitch Ratings, Mart, 2009, available at: http://www.fitchratings.ru/media/specialreports/issuers/Corporate_ Governance_090309_RUS.pdf
 4. Ernst and Young, 2009, available at:http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/PR-activities/Articles/Article-2009-06-11
 5. Ernst and Young, March 20,2012, available at: http://www.slideshare.net/RTS_Exchange/ey-ipo-presentation- micex20032012
 6. http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9c83840048a7e5f7a447e76060ad5911/20397_Toolkit%2B2_Vol.1.pdf?MOD=A JPERES&CACHEID=9c83840048a7e5f7a447e76060ad5911
 7. http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf
 8. Kleiner G.B. X International Conference on problems of development, Moscow: GU VShE, 2010
 9. Zavorotchenko I.A., Tikhonov D.M. Aktsionernoe obshchestvo: voprosy korporativnogo upravleniya, No 9(64), 2009, pp.40-45
 10. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/040efa80485831db89a1e9fc046daa89/IFCBoardCrisis_Posobie%2Bdla%2Bkriz isnih%2Bsituacii_RUS.indd_E.pdf?MOD=AJPERES
 11. Manojlenko O.V. Mehanizmy antykryzovogo upravlinnja v korporatyvnomu sektori ekonomiky: Monografija. – K.: Vyd-vo NADU, 2006. – 352s.
 12. Tereshhenko O.O. Antykryzove finansove upravlinnja na pidpryjemstvi. – Monografija. – K.: KNEU, 2008. –272 s.
 13. Mostens’ka T.L. Antykryzove upravlinnja na etapi rann’oi’ diagnostyky kryzy // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu, №4(8), 2010, s.267-272
 14. Systema korporatyvnogo upravlinnja v Ukrai’ni: stan ta perspektyvy rozvytku: monografija / D.O.Bajura. – K.: Vydavnycho-poligrafichnyj centr “Kyi’vs’kyj universytet”, 2009. – 228 s.
 15. Jevtushevs’kyj V.A., Koval’s’ka K.V., Butenko N.V. Strategija korporatyvnogo upravlinnja – K.: Znannja, 2007. – 287s.
 16. Ligonenko L.O. Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom: teoretyko-metodologichni zasady ta praktychnyj instrumentarij [Tekst] : monografija. – Kyi’v : KNTEU, 2004. – 580s.

Download

 • pdf 151_25
  File size: 357 kB Downloads: 329