O. Pimenova, Asistant of Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv AGRICULTURAL COOPERATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN AGRARIAN SECTOR UNDER GLOBALIZATION

Agricultural cooperation as a factor of providing of competitiveness in agrarian sector of Ukraine under globalization is studied. Experience of developed countries of development agricultural serve cooperation is analyzed. An importance of development of agricultural cooperatives in Ukraine is confirmed.

Key words: agrarian sector, socio-ecologoeconomic forms of economy, agricultural cooperation, competitiveness, farming.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/26

References 
 1. Bazy’levy’ch V. D., Bazy’levy’ch K. S. Ry’nkova ekonomika: osnovni ponyattya i kategoriyi: Navch. posib. – 2-ge vy’d., ster. – K.: Znannya, 2008 – 263 s. – (Vy’shha osvita XXI stolittya).
 2. Grazhevs’ka N. I. Ekonomichni sy’stemy’ epoxy’ global’ny’x zmin: Monografiya – K.: Znannya, 2008. – 431 s.
 3. Novy’chkova N. Zakonomernosty’ globaly’zacy’y’ my’rovogo sel’skogo xozyajstva y’ ee proyavleny’e v sel’skom xozyajstve Rossy’y’: dy’ssertacy’ya … kandy’data эkonomy’chesky’x nauk: 08.00.01 / Novy’chkova Natal’ya Aleksandrovna. – M., 2004. – 195 s.
 4. Pimenova O.V. Mali formy’ gospodaryuvannya yak chy’nny’k konkurentospromozhnosti APK. / O.V. Pimenova // Naukovi praci Nacional’nogo universy’tetu xarchovy’x texnologij. – # 39. – 2011. – S. 83-87 (0,4 d.a.).
 5. Moldavan L. Agrarny’j sektor: chas pry’ncy’povo zminy’ty’ oriyenty’ry’ rozvy’tku. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://dt.ua/articles/60696
 6. Sajt Central’nogo tovarnogo kooperaty’vu Rajfajzen Reyin-Mayin. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://www.rwz.de/
 7. Zakon “Pro sil’s’kogospodars’ku kooperaciyu”. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=469%2F97-%E2%F0
 8. Pimenova O. V. Sil’s’kogospodars’ka obslugovuyucha kooperaciya yak chy’nny’k konkurentnogo gospodaryuvannya maly’x i serednix gospodarstv v Ukrayini /O.V. Pimenova// Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Tarasa Shevchenka: Ekonomika. – #148. – 2013. – S. 58-61
 9. Bulat M. A. Derzhavna pidtry’mka v sy’stemi regulyuvannya sil’s’kogo gospodarstva: avtoref. dy’s. … k.e.n.: 08.00.03 / Bulat Mariya Andriyivna ; Nacz. nauk. centr “In-t agrar. ekonomiky'” UAAN. – Ky’yiv, 2010. – 19 s.
 10. Geyecz’ V. M. Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenologiya vzayemodiyi ta rozvy’tku / V. M. Geyecz’; NAN Ukrayiny’; In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrayiny’. – K., 2009. – 864 s.
 11. Koval’sky’ A. Pol’s’ky’j agrobiznes v period globalizaciyi ta yevropejs’koyi integraciyi / A. Koval’sky’ // Ekonomika APK. – 2010. – # 11. – S. 167-178.
 12. Lopaty’ns’ky’j Yu. M. Vply’v globalizacijny’x procesiv na rozvy’tok vitchy’znyanogo agrarnogo sektora. [Elektronny’j resurs] / Yu. M. Lopaty’ns’ky’j // Chernivecz’ky’j nacional’ny’j universy’tet imeni Yuriya Fed’kovy’cha, Chernivci. – Elektronni dani. – Rezhy’m dostupu: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work /n_5/4.pdf
 13. Novy’chkova N. Zakonomernosty’ globaly’zacy’y’ my’rovogo sel’skogo xozyajstva y’ ee proyavleny’e v sel’skom xozyajstve Rossy’y’: dy’ssertacy’ya … kandy’data эkonomy’chesky’x nauk: 08.00.01 / Novy’chkova Natal’ya Aleksandrovna; Rossy’jsky’j gosudarstvennыj socy’al’nыj uny’versy’tet. – M., 2004. – 195 s.
 14. Savy’cz’ka S. O. Transnacionalizacijni faktory’ integraciyi Ukrayiny’ u svitove gospodarstvo: avtoref. dy’s. … k.e.n.: 08.00.01 / Savy’cz’ka Svitlana Oleksandrivna; Ky’yivs’ky’j nacional’ny’j ekonomichny’j universy’tet imeni Vady’ma Get’mana. – Ky’yiv, 2010. – 18 s.

Download

 • pdf 151_26
  File size: 324 kB Downloads: 178