L. Paschuk, PhD in Economics, Assistante Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv MARKETING CONCEPT TO IMPROVE BUSINESS ASSOCIATIONS’ ACTIVITY EFFECTIVENESS

The major problems and perspectives of Ukrainian business associations were defined, definition of business association was developed, key stakeholders of business association were subdivided, marketing mix components of non-profit organisation were identified.

Keywords: business associations, marketing mix, main stakeholders, non profit organization.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/18

References
  1. Pashchuk L.V. Marketing dlia bisnes-asociatsiy. Suchasni mozhlyvosti praktychnogo vykorystannya. Posiblnyk z marketyngu lkz bisness-asociaticiy / Pashchuk L.V. – K. : International Bank for Reconstruction and Development, 2013 – 48 s.
  2. Starositna A.A. Marketingovi doslidzhennya natsional’nykh ta mizhnarodnykh rynkiv: Pidruchnyk. – K. : TOV “Lazaryt-Poligraph”, 2012 – 480 s.
  3. Ukrains’ke syspil’stvo. Dvadtsyat’ rokiv nezalezhnosti. Nezalezhnyy Monitoryng: U 2-kh tomakh. Tom 2: Tablytsi I graphiky –za red. Ye.I Golocakhy, M.O. Shulgy – K. : Instytut sotsiologii NAN Ukrainy, 2011
  4. Doing Business in Ukraine: [e-resource]: 2013 – Режим доступу до журн.: http://www.doingbusiness.org/ data/exploreeconomies/ukraine/
  5. Haldane, G. (2009) Professional Diploma in Marketing. Study Text. Project Management in Marketing. /– London: BPP Learning Media, Aldine Place.
  6. Kotler, P, Armstrong, G, Saunders, J and Wong, V, (2001), Principles of Marketing: Third European Edition, Prentice Hall, Harlow.

Download

  • pdf 153_18
    File size: 878 kB Downloads: 657