V. Shvetz’, Doctor of Science (Ecoomics), Professor, E. Mykhalska, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ‘FLEXIBLE’ BUDGETS ARE ALREADY BUDGETING PROCESS ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS FOR OIL AND FAT ENTERPRISES

The problems of methodological fundamentals of managerial accounting of manufacturing costs in information provision for budgeting, not only at the enterprise level, but also as it is required by current conditions of advanced control, in the context of structural production units of “responsibility centers” using “flexible” budgets, which are prepared during the manufacturing process are examined. Unlike a simple comparison of the regular budgets (scheduled amount of work divided by regulatory costs per unit), “flexible” budget makes adjustments to the planned budget because it represents the actual amount of work divided by regulatory costs, which is included with the comparison of the amount of work that are not fulfilled, or carried to a greater or lesser extent compared with the expected budget. Thus, “Flexible” budgets reveal the actual extent of the changes compared with the expected budget.

Keywords: “Responsibility centers”, fixed costs, variable costs, cost units. “Flexible” budgets.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/25

References
  1. Vaxrushyna M.A. Buxhalters’kyj upravlencheskyj uchet: uchebn. Dlya studentov vuzov, obuchayushhyxsya po эkon. Special’nostyam. – 6-e yzd., yspr. – M.: Omeha-L, 2007. – 570 s.
  2. Yvashkevych V.B. Buxhalterskyj upravlencheskyj uchet : uchebnyk dlya vuzov / V. B. Ivashkevych. – M.: Mahystr, 2010. – 574 s.
  3. Kovtun S. Byudzhetuvannya na suchasnomu pidpryyemstvi, abo Yak efektyvno upravlyaty finansamy / S. Kovtun. – X.: Faktor, 2005. – 340 s.
  4. Nemyrovskyj I.B. Byudzhetyrovanye. Ot stratehy do byudzheta – poshahovoe rukovodstvo / I. B. Nemyrovskyj, I.A. Starozhukova. – M.: OOO “Y.D. Vyl’yams”, 2006. – 512 s.
  5. Napadovs’ka L.V. Vnutrishn’ohospodars’kyj kontrol’ v rynkovij ekonomici : [monohrafiya] / Napadovs’ka L.V. – Dnipropetrovs’k : Nauka i osvita, 2000. – 224 s.
  6. Pushkar M.S. Ideal”na systema obliku: koncepciya, arxitektura, informaciya : [monohrafiya] / M.S. Pushkar, M.H. Chumachenko. – Ternopil’: Kart-blansh, 2011. – 336 s.
  7. Nykolaeva O.E., Shyshkova T.V. Klassycheskyj upravlencheskyj uchet. – M., 2010. – 400 s.

Download

  • pdf 153_25
    File size: 1 MB Downloads: 313