L. Dovgan, PhD in Economics, Associate Professor, M. Shkrobot, PhD in Economics, Assistant Professor National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine FORESIGHT – ECOSUSTAINABLE DETERMINANTS OF STRATEGIC MODERNIZATION OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS

In the paper the foresight methodology as an ecosustainable determinants of strategic modernization of hydroelectric power plants in the conditions of the external challenges and threats is revealed. The strategic concepts of modernization and a mechanism of strategic modernization of hydroelectric power plants on the principles of public-private partnerships is allocated. Recommendations on the implementation of the results of the strategic foresight to the modernization of hydroelectric power plants in the interaction of public and private agents are formulated.

Keywords: foresight, strategic modernization, hydroelectric power plants, public-private partnership, mechanism.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/5

References
 1. Afanas’ev, G. E. (2010), Chto takoe forsajt? Popytki opredelenija [What is Foresight? The Trials of Definition], available at: http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/4 (Accessed 20 May 2015).
 2. Vikhoriev, Yu. R. (2002), “World Tendencies of Hydroenergetics”, Problemy zahal’noi enerhetyky, vol. 6, pp. 30–34
 3. Holovinov, O. M. and Dmytrychenko, L. A. (2010), “Theoretical Basis and Practical Aspects of State-Private Partnership”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4-8.
 4. Efimov, V. S. and Lapteva, A. V. (2009), “Metodologicheskie principy provedenija Forsajta” [Methodological Principles of Foresight] available at: http://foresight.sfu-kras.ru/node/48 (Accessed 20 May 2015).
 5. Yemel’ianenko, L. M. (2008), “Foresight – the Methodology of Innovative Strategic Development of Society”, Visnyk Skhidnoukrains’koho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, [Online], vol. 10, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ VSUNU/2008_10_2/emeljanenko.pdf.
 6. Zapatrina, I. V. (2010), “Public-Private Partnership in Ukraine: Perspectives of Implementation for Realization of Infrastructure Projects and Public Services”, Economika i prognozuvannja, vol. 4, pp. 62–86.
 7. Korobko, B. (2007), Enerhetyka ta stalyj rozvytok, VEHO “MAMA-86”, Kyiv, Ukraine.
 8. Onipko, O. and Korobko, B. (2006), “Energetic Independence is Possible”, Uriadovyj kur’ier, vol. 116, p. 7.
 9. Potashnyk, S. I. (2007), “Implementation of Strategy of Development of Hydro energetics of Ukraine till 2030”, Hidroenerhetyka Ukrainy, vol. 4, pp. 3–5.
 10. Rassovskij, V. L. (2006), “A Second Stage of Reconstruction of GJeS – the Basis of Development of Hydroenergetics of Ukraine”, Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudi, vol. 1, pp. 29–33.
 11. Semenchenko, N. V. and Shkrobot, M. V. (2013), “The Cooperation of Foresight-Methodology and Public-Private Partnership for Creation of a Program of Strategic Modernization of Hypre Energetics Enterprises” Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http:// www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=2804.
 12. Stohnij, B. S., Kyrylenko, O. V. and Denysiuk, S. P. (2006), Energetics Safety of Ukraine. World and National Challenges, Ukrains’ki entsyklopedychni zavdannia, Kyiv, Ukraine.
 13. Fedulova, L. I. (2011), Novitni pidkhody do formuvannia stratehii rozvytku rehioniv: metodolohiia “Forsajt [Modern Approaches to Strategies of Developmetn of a Region: Methodology “Foresight”], [Online], available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/zbirnuk_RE_4_139.pdf.
 14. Ben, R. (1995), Martіn Technology Foresіght іn a Rapіdly Globalіzіng Economy, SPRU, Scіence and technology Polіcy research, Unіversіty of Sussex.
 15. Keenan, M. (2009), “Technology Foresight: International Experience”, Foresight-Russia, vol. 3, no 3, pp. 60–68. (DOI: 10.17323/1995-459x.2009.3.60.68).

Download

 • pdf 172_5
  File size: 789 kB Downloads: 577