V. Vakulenko, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine INTERNET PROGRAM AS A COMPONENT OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: FROM MODELING TO IMPLEMENTATION

The article analyzes the modern trends of using the Internet as a tool for improving the competitiveness of the educational organization. The article deals with the theoretical aspects of interactive technologies in educational organizations and presents a model of the process of developing Internet program of promotion educational service and suggests practical ways to implement the resulting stochastic model.

Keywords: educational services, interactive methods, Internet program, stochastic modeling.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/12

References
 1. Airus, I. A. and Fillipov, V. M. (2008), International market of educational services, RUDN, Moscow, Russia.
 2. Bazylevych, V. D. (2005), “Utverdzhennya novoyi filosofiyi ekonomichnoyi osvity yak chynnyk innovacijnoho majbutnoho Ukrayiny”, Ukrainoznavstvo, [Online], vol. 2, available at: http://www.ualogos.kiev.ua/ fulltext.html?id=202&search=%C1%E0%E7%E8%EB%E5%E2%E8%F7 (Accessed 24 December 2014).
 3. Balan, V. H. and Chervanyov, D. M. (2003), Sitkovi modeli u menedzhmenti, Nichlava, Kyiv, Ukraine.
 4. Belyaev, S. (2008), Vojna za talanty v Ukrayne: tendencyy 2006-2007, [Online], available at: http://r.dev.rabotaplus.com.ua:8082/articles/id/127 (Accessed 13 January 2015).
 5. Vsemyrnuj doklad po obrazovanyyu 2007 [International Report on Education 2007] / UNESCO [Online], available at: http:// www.unis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_rus/pdf (Accessed 21 November 2014).
 6. Zhylinska, O. and Voloshyna V. (2013), “Hlobalizacijni aspekty komercializaciyi sfery vyshhoyi osvity”, Ekonomika, vol. 147, pp. 44–51. (DOI: 10.17721).
 7. Illyashenko, S. M. (2010), “Analiz retrospektyvnoho ta suchasnoho stanu Internet-reklamy i mozhlyvi napryamky rozvytku”, Marketynh ta menedzhment innovacij, vol. 1, pp. 57–66.
 8. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine], Kyiv, available at: http//www.mon.gov.ua (Accessed 19 January 2015).
 9. Mishhenko, H. (2004), “Marketynh i vyshha osvita”, Visnyk Knyzhkovoyi palaty, vol. 8, pp. 38–41.
 10. Nykolaeva, E. M. (2006), Formyrovanye rynka obrazovatelnux usluh i ego rehulyrovanye, Moskovskyj hosudarstvennuj unyversytet ymeny M. V. Lomonosova, Moscow, pp. 13–20.
 11. Perova, O. A. (2007), Vzayemodiya rynkiv praci j osvitnix posluh v Ukrayini, [Online], available at:http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Economics/24903.doc.htm (Accessed 1 November 2014).
 12. Semenyuk, S. (2007), “Analiz faktoriv, yaki vplyvayut’ na kon’yunkturu rynku osvitnix posluh”, Nayka moloda, vol. 7, pp. 144–149.
 13. Bazylevych, V. D. (2006), Suchasna ekonomichna osvita: Ukrayina i Bolonskyj proces [Modern Economic Education: Ukraine and Bologna Process], Znannya, Kyiv, Ukraine.
 14. Trishnova, O. A. (2001), Lyudskyj kapital: formuvannya v systemi osvity i profpidhotovky, Znannya, Kyiv, Ukraine.
 15. Global Education Digest (2010), “Comparing Education Statistics Across the Word”, available at: http://www.unis.unesco.org/publications/GED2010 (Accessed 24 December 2014).

Download

 • pdf 172_12
  File size: 673 kB Downloads: 696