T. Melnik, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine INCOME (EARNINGS) INDEXATION OF ENTERPRISE EMPLOYEES: ACCOUNTING AND CONTROL

The article defined income of employees subject to indexation considered method of calculating CPI for indexation features reflected in the accounting and reporting of amounts indexed income of employees, agents that carry out supervision and control of violation of labor laws regarding Ukraine of indexation, the types of businesses liable for violation of labor laws.

Keywords: indexation, minimal salary (minimum wage), living wage, enterprise, employee, income (earnings), salary (wage), index, consumer prices, control.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/6

References
 1. Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 № 2017-III zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
 2. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2015 rik :Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 r. № 80-VIII zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon.rada.gov.ua
 3. Pro indeksatsiiu hroshovykh dokhodiv naselennia”: Zakon Ukrainy vid 03.07.1991 №1282-KhII zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon.rada.gov.ua
 4. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI zi zminamy ta dopovnenniamy, zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
 5. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia indeksatsii hroshovykh dokhodiv naselennia: postanova KMU vid 17 lypnia 2003 r. N 1078 zi zminamy ta dopovnenniamy, http://www.profiwins.com.ua
 6. Prozhytkovyi minimum, http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/polezn_inf/proj_min/
 7. Informatsiino-analitychna zapyska pro stan reformuvannia oplaty pratsi, Federatsiia profspilok Ukrainy,, https://www.ntser.gov.ua 8.Zarplatna indeksatsiia: prosto pro skladne, https://buhgalter.com.ua/
 8. Poriadok zapovnennia ta podannia podatkovymy ahentamy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku, zatverdzhenyi nakazom Minfinu vid 13.01.2015 r. № 4.
 9. Instruktsiia zi statystyky zarobitnoi platy, zatverdzhena nakazom Derzhkomstatu Ukrainy vid 13.01.2004 r. № 5.
 10. P(s)BO 26 “Vyplaty pratsivnykam”, nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28.10.2003 № 601, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
 11. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 10.12.1971 № 332 – VIII, zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/
 12. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Kodeks Ukrainy vid 07.12.1984 № 80731 – Kh zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 13. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy ” Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2015″: Zakon Ukrainy vid 17.09.2015 № 704 – VIII.
 14. Holovko A. (2015) Indeksatsiia zarplaty v razi pidvyshchennia okladiv: rozbyraiemo na prykladakh. Bukhhalteriia: biudzhet, No 36, http:// buhgalter.com.ua
 15. Whiteford P. (2003). From Enterprise Protection to Social Protection Pension Reform in China, Global Social Policy, Vol. 3, No. 1, pp. 45-77. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1468018103003001011

Download

 • pdf 175_6
  File size: 355 kB Downloads: 652