А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ РЕНТНИХ ВІДНОСИН

Висвітлено характерні ознаки системи сучасних рентних відносин, а саме: складноструктурованість, багаторів- невість, залежність від інституційних засад реалізації прав власності на рентні ресурси, стимулюючий вплив на рентоорієнтовану поведінку економічних суб’єктів тощо. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення рентної політики в Україні з урахуванням специфіки сучасних рентних відносин.

Ключові слова: рентні відносини, природна рента, економічна рента, інституційна рента, рентна економіка, рен- тоорієнтована поведінка.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/2

References
 1. Dementev, V. V. (2003). Ekonomyka kak systema vlasty: monohrafyia. A. H. Semenov (Ed.). Kashtan.
 2. Sahytova, A. F. (2013). Osobennosty rentnbikh otnoshenyi na sovremennom ystorycheskom etape. Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta, (15 (306)).
 3. Myzes, L. (2015). Chelovecheskaia deiatelnost: Traktat po ekonomycheskoi teoryy. Litres.
 4. Teveno, L. (2005). Tsennosty, koordynatsyia y ratsyonalnost: ekonomyka sohlashenyi yly epokha sblyzhenyia ekonomycheskykh, sotsyalnbikh y polytycheskykh nauk. Ynstytutsyonalnaia эkonomyka.
 5. Tallok, H. (2014). Obshchestvennye blaha, pereraspredelenye y poysk renty. Litres.
 6. Biukenen, D. (1995). Yzvlechenye renty y yzvlechenye prybbily. Polytycheskaia renta v rynochnoi y perekhodnoi ekonomyke, 22-24.
 7. Volosheniuk, V. V., Lytvynenko, N. Y., Volosheniuk, V. V., Lytvynenko, N. I., Voloshenyuk, V. V., & Litvinenko, N. I. (2009). Rentooryentyrovannoe povedenye kak norma v sovremennoi ekonomyke Ukrayny.
 8. Tkach, 0. P. (2012). Ynstytut Rentooryentyrovannoho Povedenyia V Kontekste Khoziaistvennoi Deiatelnosty Rossyiskykh Korporatyvnykh Struktur. Vestnyk saratovskoho hosudarstvennoho sotsyalno-ekonomycheskoho unyversyteta, (1 (40)).
 9. Akerman, E. N., & Burets, lu. S. (2013). Yntellektualnaia renta kak ystochnyk y rezultat ynnovatsyonnoho razvytyia. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta, (374).
 10. Bazylevych, V. D., & Ilin, V. V. (2008). Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku. K.: Znannia, 687.
 11. Kimenyi, M. S., & Mbaku, J. M. (1993). Rent-seeking and institutional stability in developing countries. Public Choice, 77(2), 385-405. http://dx.doi.org/10.1007/bf01047877
 12. Demirbas, D. (1999). Rent-Seeking in Developed and Developing Countries: Cross Section and Time Series Studies.

Завантажити

 • pdf 176_2
  File size: 303 kB Downloads: 364