R. Trynko, Doctor of Sciences (Economics), Prof., Academician NAS of Ukraine, Y. Grygorieva, PhD., assistant Lviv National University of Ivan Franko, Lviv, Ukraine SOURCES OF FINANCING TOURISM: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Theoretical and methodological grounds for the development of economic activity and financial support for tourist industry have been generalized and systematized, the practical and scientific-methodological guidelines on the development and effective functioning of tourist industry in Ukraine have been developed. The basic factors concerning the tourist development influences on economic development, providing jobs and fighting against poverty of population living in have been substantiated. The article presents the possible financial security of the tourism industry through the use of foreign experience. The state of the consumer market and its influence in shaping the economy of Ukraine. An improved financial situation of the tourism industry and reviewed the role of tourism in ensuring welfare. Shows options for funding. Analyzed and justified government funding. An alternative ways of financial support for the tourism industry. The conclusions on improving the financial condition of the tourism industry. The advantages of tourism impact on the socio-economic recovery of the population.

Keywords : tourism, financial security, tourism investment.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/5

References
 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny No. 510 (2009). Pro zatverdzhennya Poryadku reyestratsiyi orhanizatsiy, diyal’nist’ yakykh spryamovana na zadovolennya potreb sub”yektiv maloho ta seredn’oho pidpryyemnytstva” from kmu.gov.ua
 2. Bil’ M., Tretyak H. i O.Kraynyk (2009). Mekhanizm derzhavnoho uravlinnya turystychnoyu haluzyu (rehional’nyy aspekt): naukova rozrobka. K.: NADU. – P.40.
 3. Vynnychenko I. (2014). Komu potriben turyzm – Ekonomichna pravda / Elektronnyy resurs – http://www.epravda.com.ua/columns/2014/10/28/501487.
 4. Levkovs’ka L., Chaban R. i Munin H. (2003). Stan i perspektyvy rozvytku turyzmu ta hotel’noho biznesu v Ukrayini. Ekonomika Ukrayiny, No. 6. – pp. 31-36.
 5. Kulins’ka A. (2009). Osoblyvosti finansovoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnya sub’yektamy nevyrobnychoyi sfery (na prykladi turystychnoyi haluzi Ukrayiny) // Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats’. 18/19. – pp.468-476.
 6. Zakharchuk S. (2010). Finansovo-ekonomichni problemy funktsionuvannya turystychnoyi haluzi. Ekonomika. Upravlinnya. Investytsiyi. Elektronne naukovo-fakhove vydannya. No. 1(3).
 7. Verlanov Yu. (2005). Finansovo-ekonomichnyy mekhanizm ta instrumenty polityky turyzmu v Ukrayini. Naukovi pratsi ChDU im. Petra Mohyly Tom 38. No. 25. – pp.76-85.
 8. Konstantynova K. (2005). Vplyv turystychnoyi industriyi na svitovu ekonomiku. Ekonomika rozvytku: nauk. zhurnal. No 4. – pp. 84-86.
 9. Kutsenko V. (2002). Zmitsnennya sotsial’noyi bazy reform – shlyakh do podolannya bidnosti. Ekonomika Ukrayiny: polityko-ekonomichnyy zhurnal. No. 2. – pp. 27-34.
 10. Turystychna diyal’nist’ v Ukrayini u 2014 rotsi (2014). Kyyiv. – P. 272.
 11. Ofitsiynyy sayt sluzhby statystyky Ukrayiny Elektronnyy resurs – http://www.ukrstat.gov.ua/
 12. Gry’gor’yeva Ya. (2012). Finansove zabezpechennya tury’sty’chnoyi galuzi: stan ta problemy. L’viv: Naukovy’j visny’k L’vivs’kogo derzhavnogo universy’tetu vnutrishnix sprav. Seriya ekonomichna. No. 2. – pp.247-254.
 13. Bily’k R. (2015). Finansove zabezpechennya regional’nogo rozvy’tku v Ukrayini u konteksti decentralizaciyi. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.43-48 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/7.
 14. Nosova Ye. (2015). Zaoshhadzhennya domogospodarstv yak dzherelo investy’cijny’x resursiv v Ukrayini. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.73-80 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12.
 15. Byelikov O. (2011). Venchurne finansuvannya Elektronnyy resurs – http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3644
 16. Shpychak O. (2013). Problemy yemnosti vnutrishn’oho spozhyvchoho rynku sil’s’kohospodars’koyi produktsiyi ta prodovol’stva v Ukrayini u konteksti kupivel’noyi spromozhnosti naselennya. Ekonomika APK. No. 6. – pp. 5-13 Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_3.

Download

 • pdf 176_5
  File size: 362 kB Downloads: 383