E. Nosova, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine THE REFORM OF PERSONAL INCOME TAXATION IN UKRAINE

The changes that were made to the taxation of income of individuals are considered; impact of changes in taxation on the salary to be paid is calculated; has been demonstrated that the personal income taxation in Ukraine has progressive-regressive character; It revealed that the burden on a single hryvnia to pay was dropped; the validity of the application of the tax social benefits is examined; has been revealed that the application of a tax social benefits leads to discrimination against individuals whose income slightly exceeds the cutoff amount for the use of tax incentives; the tax burden on wages and its dynamics are analyzed; enterprise savings by reducing the rate of the single social contribution are defined; the possible increase in wages while maintaining enterprise-level costs is calculated.

Keywords: tax on personal income, a single social contribution, a military collection, deductions from wages, accrued on of salary, the tax burden.

Date of submission 01.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/3

References

 1. Kalachova H. Aryfmetyka vid MVF. Podatkova reforma ochyma kredytora. Ekonomichna pravda [online] Available at: < http://www.epravda.com.ua/publications/2015/08/11/554503/> (in Ukrainian).
 2. Varnaliy Z., 2014. Teoretychni zasady detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, vol. 1, pp. 46-53. (in Ukrainian).
 3. Frolova N.B., 2014. Podatkove navantazhennya na pratsyu, kapital ta kintseve spozhyvannya v umovakh diyi Podatkovoho kodeksu Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny, vol.8 (633), pp 47-60. (in Ukrainian).
 4. Kizyma T.O., 2009. Podatkove navantazhennya na domohospodarstva: teoretychni pidkhody ta metodyka vyznachennya. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i pravo vol. 2, pp. 248-253. (in Ukrainian).
 5. Vyshnevskyy V.P., Dement’ev V.V., Hurnak A.V. and other, 2014. Evolyutsyonnoe razvytye nalohovykh system: teoryya y praktyka: monohrafia, 144 p. (in Russian).
 6. Shvabiy K.I., 2013. Rehulyatyvna efektyvnisti podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukrayiny. Finansy Ukrayiny, vol.4, pp. 27-44. (in Ukrainian).
 7. Naydenko A.E., 2013. Teoretycheskoe obosnovanye dyfferentsyatsyy stavok naloha na dokhody fyzycheskykh lyts s uchetom pokazateley rehyonal’noho razvytyya. Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo), vol. 1, pp. 136-143. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UjRN/Nvnudpsu_2013_1_22.>. (in Ukrainian).
 8. Yuriy S.I., Kizyma T.O., 2010. Opodatkuvannya dokhodiv sim’yi: sutnist’ ta neobkhidnist’ zaprovadzhennya v Ukrayini. Rehional’na ekonomika, vol.3, pp. 165-171. (in Ukrainian).
 9. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zabezpechennya zbalansovanosti byudzhetnykh nadkhodzhen’ u 2016 rotsi” vid12.2015 r. № 909- VIII [online] // Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19>
 10. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 № 2755-VI (v redaktsiyi stanom na 01.02.2016) [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
 11. Zakon Ukrayiny “Pro zbir ta oblik yedynoho sotsial’noho vnesku” vid 08.07.2010 №2464-VI [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17>
 12. Nosova E.A., 2013. Tin’ova zarobitna plata v Ukrayini: prychyny isnuvannya ta shlyakhy podolannya. Sotsial’no- trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, vol. 2 (6), pp. 110-116. (in Ukrainian).
 13. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2016 rik” vid12.2015 № 928-VMI [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19>
 14. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavni sotsial’ni standarty ta derzhavni sotsial’ni harantiyi” vid vid 05.10.2000 №2017-111 [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2017-14>
 15. Nosova Ye., 2015. Household Savings As A Source Of Investment Resources In Ukraine, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 167. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12

Download

 • pdf 178_3
  File size: 383 kB Downloads: 741