Y. Petlenko, PhD in Economics, Associate Professor, A. Ivanov, economist Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine OFFSHORIZATION AS MAIN PROBLEM OF HOLDING GROUPS TAXATION

At this article, we have analyzed and systematized the conditions of holdings’ activity to reduce the taxation level in countries and on the territory of special, so-called offshore, jurisdiction. In addition, we have made a suggestionhow to regulatean offshore capital flows inorder to prevent from tax frauds.

Key words. Offshore; holding company capital redistribution; tax optimization.

Date of submission 10.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/4

References

 1. Merezha podatkovoho prava Shchomisyachnyy podatkovyy zvit [Elektronnyy resurs, taxjustice – Rezhym dostupu do resursu:http://www.taxjustice.net/2014/11/24/tjns-monthly-taxcast-november-2015/.
 2. Petlenko Yu. V. Osoblyvosti orhanizatsiyi finansiv intehrovanykh korporatyvnykh struktur, Svit finansiv, 4, S. 54-62.
 3. Dzhon, Yu. S., 1997. Ekonomika derzhavnoho sektoru, Moskva: MHU: yNfRA-M, 720 s.
 4. Vyedrov, O., 2013. Pisok kriz’ pal’tsi: ofshory v ukrayins’kiy i svitoviy ekonomitsi, Zhurnal sotsial’noyi krytyky “Spil’ne”. Rezhym dostupu do resursu: http://commons.com.ua/pisok-kriz-paltsi-ofshori-v-ukrayinsk.
 5. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin’: VTF “Perun”, 2005. – 1728 s.
 6. Mozhovyy, O.M., 2005. Mizhnarodni finansy, Navch. posib, : KNEU, 557 s. Rezhym dostupu do resursu: http://buklib.net/books/23650/
 7. Yukhymenko, P.I., 2010. Teoriya finansiv, K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 576 s.
 8. Elektronnyy kataloh SShA [Elektronnyy resurs]: [baza danykh mistyt’ detal’nu informatsiyu pro derzhavnykh ta federal’nykh politykiv, derzhavnu diyal’nist’] – Elektronni dani pro Federal’nyy Byudzhet SShA // InsideGov – Rezhym dostupu do resursu: http://federal-budget.insidegov.com/l/38/1936.
 9. Zakon Ukrayiny “Pro promyslovo-finansovi hrupy v Ukrayini” vid 21.11.1995 # 437/95-VR. Vtratyv chynnist’. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437/95-%D0%B2%D1%80
 10. Kravchuk O., 2013. Ukrayinaofshorna. Istoriyaformuvannyavitchyznyanoyimodeliekonomiky [Elektronnyyresurs] / O.Kravchuk // Zhurnalsotsial’noyikrytyky “Spil’ne”, Rezhymdostupudoresursu: http://commons.com.ua/ukrayina-ofshorna- istoriya-formuvannya-vitchiznyanoyi-modeli-ekonomiki/
 11. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya nehatyvnomu vplyvu na stabil’nist'” vid07.2014 # 1586-VII. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
 12. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro perelik ofshornykh zon” vid 23.02.2011 # 143-r. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80
 13. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 14. Petlenko Yu., 2014 Institutional Analysis Of Finance Vertically Integrated Structure In Ukraine // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 154. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/14

Download

 • pdf 178_4
  File size: 294 kB Downloads: 369