D. Martynovych, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE STATE AID TOOLS ON AGRICULTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE

The paper studies the impact of state aid instruments on the development of agriculture in Ukraine. The research identifies the main trends of the Ukrainian agricultural sector and presents econometric models of the state aid impact on the development of agriculture in Ukraine. The author makes recommendations for improvement of budget resources spending on agricultural development in Ukraine.

Key words: agriculture; state aid; modeling; state aid instruments.

Date of submission 09.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/9

References

 1. Melnyk T., Holovashova O., 2013. Assessment of state support for the agricultural sector in Ukraine. Marketyng I menedzhment inovaciy, 3, pp. 169-184. [in Ukrainian]
 2. Mikhailenko A., 2014. The role of public financial support for sustainable agricultural development. Efectyvna ekonomika, 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3108_//n Ukrainian]
 3. Kalinchyk,N., 2013. The strategy of development of agrarian sector of Ukraine: Does it exist? Efectyvna ekonomika, 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2371 Jin Russian]
 4. Stativka N., 2010. State support for agricultural producers, priorities and effectiveness. Teoriya ta praktyka derzhavnogo upravlinnya, Available at: http://www.kbuapa.kharkov.Ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/3/06.pdf/in Ukrainian]
 5. Krylenko V., 2014. Current approaches to assessing the level of state support for the agricultural sector. Efectyvna ekonomika, 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3208_/in Ukrainian]
 6. Komarova I., 2010. State support of agrarian sector in Russia and Ukraine: a comparative analysis using international indices. KubDAU, 55(01), pp. 1-21. [in Ukrainian]
 7. Skrypnyck, A., & Serebryansky, D., 2006. Efficiency assessment of preferential taxation of corporate profits. Ekonomika Ukrainy, 7, pp. 13-27. [in Ukrainian]
 8. Bulat M.A., 2011. The modeling of state aid system performance of agriculture in terms of WTO membership: Modelyuvannya ta informatsiyni systemy v ekonomici, 83, pp. 209-219 [in Ukrainian]
 9. Sviderska I.M. Derzhavna polityka pidtrymky agrarnogo vyrobnytstva Ukrainy v kontekstu vymog Svitovoi orgnizaciyi torgivli. Ph.D. Kyivskyy nacionalnyi ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian]
 10. Busom I., B.Corchuelo, & Ros E. Martinez,, 2011. Tax incentives and direct support for R&D: what do firms use and why? INDEM – Working Paper Business Economic Series, 11-03, pp. 1-29. Available at: https://www.ucm.es/ data/cont/docs/518-2013-11-05-indemwp11_03.pdf [in English]
 11. Dolishniy M., 2011. The market economy and new economic structures. Lvivskyy economichnyy visnyk, 4, pp.49-55. [in Ukrainian]
 12. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnu dopomogu subyektam gospodaryuvannya” 2014. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 [in Ukrainian]
 13. Ofitsiynyi veb-sait Derzhavnogo komitetu statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]
 14. Ofitsiynyi veb-sait Nacionalnogo banku Ukrainy. Available at: bank.gov.ua/ [in Ukrainian]
 15. Ofitsiynyi veb-sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. Available at: http://ucab.ua/ua [in Ukrainian]
 16. Dougherty К., Vvedennya v ekonometryku. Yurait-Izdat, p.416 [in Russian]
 17. Chernyak O., Komashko O., Stavytskyy A., & Bazhenova O., 2010. Ekonometryka. Kyivskyy universytet, p. 359 [in Ukrainian]
 18. Chernyak O., & Stavytskyy A., 2004. Training complex course “time series”. Kyivskyy universytet, p. 24 [in Ukrainian]
 19. Ukrayinskyy klub agrarnogo biznesy. Available at: http://ucab.ua/ua [in Ukrainian]
 20. Ugoda pro Associaciyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeyskym Soyuzom, Yevropeyskym Spivtovaryvstvom z atomnoyi energiyi I yihnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian]
 21. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainu “Pro vnesennya zmin do poryadky electronnogo administruvannya podatku na dodany vartist 2015. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1177-2015-%D0%BF [in Ukrainian]
 22. Martynovych, D., 2015. Modelyuvannyavplyvuvydatkivbyudgetunarozvytokpalyvno-energetychnogokompleksuUkrainy. Svit finansiv, 4, pp. 95-103 [in Ukrainian]
 23. Martynovych, D., 2015. Uzagalnena metodyka modelyuvannya vplyvu instrumentiv derzhavnoi dopomogy na procesy rozvytku strategichnyh vydiv economichnoyi dialnosti. Visnyk Khmelnytskogo nacionalnogo universytetu. Seria: Ekonomika, 2, pp. 219-222. [in Ukrainian]
 24. Bumbescu, S., 2015. Analiz rentabelnosti v silskomu gospodarstvi. The Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 174, рр. 37-42.. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/6 [in English]

Download

 • pdf 178_9
  File size: 410 kB Downloads: 625