M. Malik, Doctor of Sciences (Economics), Professor, V. Erastov, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine INTRODUCTION OF INSURANCE REPOSITORY AS AN ALTERNATIVE OF INTERNET INSURANCE IN CLASSICAL MEANING: LEGISLATION ASPECTS

This paper examines the legislation and regulation of insurance repositories. The basic conditions and requirements of creating and functioning of the new insurance market institute were studied. The basic requirements for managing personal of insurance repository were noticed. The study reveals the interaction mechanism of insurers and insured at the book-entry insurance policies turnover market via creation of the new institute, which is set to issue and control electronic insurance coverage.

Keywords: Insurance services; Insurance Company; Internet insurance; insurance repository; non-documentary form of the policy; email pol­icy; “Big data”.

Date of submission 21.02.2016

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/3

References

 1. Bazylevych, V., Bazylevych, K., 2009. Strakhova sprava. 3rd ed. Kyiv: Znannya
 2. Bazylevych, V., 2008. Strakhuvannya: Pidruchnyk. Kyiv: Znannya
 3. Zalyetov, O., 2015. Policy of insurance protection and strategy of its reform in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 3(168), pp.31-37 DOI http://dx.doi.org/17721/1728-2667.2015/168-3/5
 4. Kovtun, I., Kolhanova, D., Lohvinenko, A., Erastov, V., 2013 Rukovodstvo pol’zovatelya PP Fort:Polys8. Kyiv
 5. Orlov, A., Anan’ev, A., 2001. Vo Vsemyrnoy Torhovoy Orhanyzatsyy net sohlasyya po elektronnoy torhovle.
 6. Pikus, R., 2011. Insurance market development is in the conditions of globalization. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 126, pp. 15-18. DOI 10.17721
 7. Pikus, R., Nesterova, D., 2015. Efficiency of the investment strategy of the insurance companies in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 3(168). pp.6-12. DOI http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2015/168-3/1
 8. Pikus R., Zakolodyazhnyy, V., 2015. Innovative development of insurance activity as basis for increasing its efficiency. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics (168). pp.72-80. DOI http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/11
 9. Pikus, R., Bazylevych, V., Bazylevych, K., Filonyuk, O., Hudyma, N., 2011. Strakhuvannya: praktykum. 2nd ed. Kyiv: Znannya
 10. Pikus, R., 2008 Theoretical and methodological bases to integrations bank and insurance institute. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics pp.20-25. DOI 10.17721
 11. Prykazyuk, N., Motashko, T., 2014. Role of internet in insurance services realizations Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 156 DOI http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3Z9
 12. Prykazyuk, N., Motashko, T., 2015. New vectors of the motor insurance development in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 3(168) DOI http://dx.doi.org/17721/1728-2667.2015/168-3/6
 13. Pro banky i bankivs’ku diyal’nist’ The Law of Ukraine vid 07.12.2000 № 2121-MI: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 14. Pro hospodars’ki tovarystva The Law of Ukraine vid 19.09.1991 № 1576-XII: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 15. Pro depozytarnu systemu Ukrayiny: The Law of Ukraine vid 06.07.2012 № 5178-VI: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
 16. Pro elektronno-tsyfrovyy pidpys: The Law of Ukraine vid 22.05.2003 № 852-IV: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/852-15
 17. Pro elektronnu komertsiyu The Law of Ukraine vid 03.09.2015 № 675-VIM: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/675-19
 18. Pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya The Law of Ukraine vid 14.10.2014 № 1702-VII: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
 19. Pro zatverdzhennya Profesiynykh vymoh do kerivnykiv ta holovnykh bukhhalteriv finansovykh ustanov Rozporyadzhennya Natsional’noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya v sferi rynkiv finansovykh posluh vid07.2004 № 1590: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0955-04
 20. Pro zakhyst informatsiyi v informatsiyno-telekomunikatsiynykh systemakh The Law of Ukraine vid 05.07.1994 № 80/94-VR: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/80/94-vr
 21. Pro nederzhavne pensiyne zabezpechennya The Law of Ukraine vid 09.07.2003 № 1057-IV: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 22. Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvil’no-pravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv: The Law of Ukraine vid07.2004 № 1961-IV: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
 23. Pro strakhuvannya: The Law of Ukraine vid 07.03.1996 № 85/96-VR: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr
 24. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh The Law of Ukraine vid 12.07.2001 № 2664-III: Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: [Electronic resource]. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2664-14
 25. Rasshyvalov, D., 2008. Poserednyts’ki posluhy u strakhuvanni. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 106, pp. 35-37 DOI 10.17721
 26. Naumenkova, S., Mishchenko, S., 2010. Rynok finansovykh posluh: navch. posib. Kyiv: Znannya
 27. Insurance Industry Institute [Electronic resource]. Access mode: http://www.iii.org/stat/sandbox/
 28. Kirzner, I., 1973. Competition and Entrepreneurship. Chicago
 29. Operkent, A., 1999. Global Economy & Electronic Commerce. London: Business School Press
 30. Wall Street Journal [Electronic resource].Access mode: http://online.wsj.com/sandbox/archive/admin/
 31. Wholesale distribution of internet-insurance for human use //Official Journal of the European Communities EN – L113 – 30.04.1992 – [Electronic resource]. Access mode: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Download