O. Gamankova, Doctor of Sciences (Economics), Professor, S. Shуmkiv, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine FUNDING OF ACCIDENT INSURANCE IN UKRAINE

The paper deals with the peculiarities of financial provision of public and private accident insurance. Analyzes the methodology of forming insurance premium rates in private accident insurance. The study examines the practice of reforming the financial security of the state social insurance against accidents. The results show need to implement scientifically proven approach to determining premium rates in the state social insurance based on mathematical statistics and actuarial calculations to ensure that such conditions on the one hand, can insure the risk, and the other – to provide the insurer the ability to perform insurance obligations’ commitments. One of the promising areas of improvement Accident Insurance determines to define increasing the role of the private sector to create and attraction of investments, financing, reduce costs, and provision of insurance services on insurance against accidents at a qualitatively higher level. The results show the need to consider the usefulness of a mixed provision of services to accident insurance under state or non-state system, and the viability and effectiveness of the combination of these systems.

Key words: the system of compulsory social insurance; public insurance against accidents; private insurance against accidents; insurance rate, single social contribution.

Date of submission 05.02.2016

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/180-3/3

References

 1. Gamankova, O.O. and Shymkiv, S.A (2014), Stan ta rozvytok social’noho strahuvannya vid neshhasnyh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnyh zahvoryuvan’ v Ukrayini [Institutional support sosial insurance against occupational accidents in ukraine] Naukovyj visnyk Kyyivs’koho nacional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya. Ekonomika. No.3 (156). Pp. 16-19. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/2
 2. Falyn H.Y. (1994) Vvedenye v aktuarnuyu matematyku [Introduction to actuarial mathematics] Finansovo-Aktuarnyy Centr Moskow. Russia. 85 p.
 3. Ostapenko D.O. (1998) Social’ne straxuvannya promyslovyh robitnykiv Ukrayiny: avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.01. Xarkiv. Ukraine. 18 p.
 4. Salin V.N., Ablamskaya L.V. and Kovalev O.N. (1997) Matematiko^konomicheskaya metodolohiya analiza riskovyx vidov strahovaniya [Mathematical-economic methodology risky types of insurance analysis] Ankil, Russia. 126 p.
 5. Эllys F., Foks P. and Xazell H. (1997) Obschee strahovanie [General insurance] Per. s angliyskoho. Obshhestvo Sibirskih aktuariev i Institut Aktuariev. 191 pp.
 6. Nikulina N. N. and Savinyh S.Y. (2008) Anderrajting v straxovom biznese [Underwriting in insurance business] Straxovoe delo. Pp. 54-64.
 7. Ovcharova N.V. Rol’ byudzhetnoho zabezpechennya derzhavnoyi pidtrymky proektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v social’nij sferi ta problemy yoho rozvytku [The role of the budget providing support of public-private partnerships in the social sector and the problems of development] DVNZ “Ukrayins’ka akademiya bankivs’koyi spravy NBU”. – available at: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd (Accessed 28 January 2016).
 8. Shorhyn S. (1996) Ocenka netto-stavky po dogovoram strahovogo portfelya pry razlichnyh strahovyx summah [Estimation of net-rate on contracts of insurance portfolio for different insurance sums] // Finansy. No.1. P.47-54
 9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Pro zbir ta oblik iedynoho vnesku na zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne strakhuvannia” vid 8 lypnia 2010, No.2464 – VI, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (Accessed 30 January 2016).
 10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia strakhovykh taryfiv dlia pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsij na zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne strakhuvannia vid neschasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesijnoho zakhvoriuvannia” vid 13.09.00, No.1423, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1423-2000-p (Accessed 29 January 2016).
 11. Kolot A. and Hrishnova O. (2012) Social’na vidpovidal’nist”: teoriya i praktyka rozvytku. Monohrafiya. [Social Responsibility: Theory and Practice Development]. Kyiv. Ukraine. 504 p.
 12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine” “Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya straxovyx taryfiv dlya pidpryyemstv, ustanov ta orhanizacij na zahal’noobov’yazkove derzhavne social’ne straxuvannya vid neshhasnoho vypadku na vyrobnyctvi ta profesijnoho zaxvoryuvannya” vid 08.02.2012 No.237, available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/6502-postanova- kmu (Accessed 28 January 2016).
 13. The explanatory note to the draft Law of Ukraine “Pro reformuvannia zahal’noobov’iazkovoho derzhavnoho sotsial’noho strakhuvannia ta lehalizatsiiu fondu oplaty pratsi” vid 29.12.2014, No.1573, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53067 (Accessed 29 January 2016).
 14. Demografichna ta social”na statystyka / Rynok praci / Derzhavnyj komitet statystyky Ukrayiny. available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 January 2016).
 15. Ohlyad strahovogo rynku za 2010-2014 rr. / Nacional’na komisiya, shho zdijsnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovyx poslug. – available at: http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html (Accessed 28 January 2016).
 16. The explanatory note to the draft Law of Ukraine Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shhodo zabezpechennya zbalansovanosti byudzhetnyh nadhodzhen’ u 2016 roci” vid 24.12.2015, No.909-VIII, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/909 (Accessed 29 January 2016).
 17. Travmatyzm na vyrobnyctvi v Ukrayini: nacional’nyj profil’ protyahom 2009-2013 rr. (Informacijno-analitychna profspilkova dopovid’) (2014) Federaciya profesijnyx spilok Ukrayiny. Ukraine. 32 pp.
 18. Rekomendaciyi Mizhnarodnoyi orhanizaciyi praci available at: ilo.org/ilolex/english/index.htm (Accessed 28 January 2016).
 19. Gonald Girunig and Pamela Hall (2014) An introduction to rating casualty business. Corporate communications, reinsurance and risk division. Swiss Re. 27 p.

Download