T. Motashko, PhD in Economics, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine WORLD INSURANCE MARKET DEVELOPMENT UNDER DIGITALIZATION

The role of digitalization in the insurance market is investigated, the advantages of digital technology to the insurance market are considered. The main trends of world insurance market under digitalization are analyzed. Key landmarks of insurance companies in modern conditions are distinguished.

Key words: insurance market; global insurance market; digitalization; digital-insurance; digital technologies in insurance.

Date of submission 10.04.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/3

References

 1. Pikus R., Zakolodiazhnyi V., 2015. Innovatsiinyi rozvytok strakhovoi diialnosti yak osnova pidvyshchennia yii efektyvnosti. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika., № 168, pp. 72 – 80. http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2015/168-3/11
 2. Prykazyuk N., Motashko T., 2014. Rol’ internetu v realizatsiyi strakhovykh posluh. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, [online] Available at <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_156_2014.pdf> [Accessed 23 January 2016]. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/9
 3. Hordyenko Y., 2015. Dydzhytalyzatsyya v trende. [online] Ingo. Available at: <http://ingo.ua/ru/topic/didzhitalizaciya- v-trende> [Accessed 18 January 2016].
 4. Umnaia dydzhytal-transformatsyia v strakhovanyy [online]. Available at: <http://forinsurer.com/public/15/04/20/4719> [Accessed 12 January 2016].
 5. Memmo F., Andrade O., Rivero D., 2015. Transforming customer service in insurance through digital innovation. [pdf] Ernst & Young LLP. Available at: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-strategies-for-life- insurers/$FILE/ey-digital-strategies-for-life-insurers.pdf> [Accessed 20 January 2016].
 6. Yl’yn Yu., 2012. Vosem’ hlavnbikh trendov razvytyya YT v strakhovanyy. PC Week/RE, [online]. Available at: <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=139323> [Accessed 28 January 2016].
 7. Kumaresan A., 2015. Top 10 Trends in Insurance in 2016. What You Need to Know. [pdf] Capgemini. Available at: <https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/insurance_trends_2016_0.pdf> [Accessed 28 January 2016].
 8. Bazylevych V., Bazylevych K., 2008. Strakhova sprava. Kyyiv: Znannya.
 9. Osadets’. S., 2002. Strakhuvannya. Kyyiv: KNEU.
 10. Pikus R., Prykazyuk N., Motashko T. ta in., 2015. Mizhdystsyplinarnyy slovnyk zi strakhuvannya ta ryzyk- menedzhmentu. Kyyiv: Lohos.
 11. Plysa V., 2015. Strakhuvannya. Kyyiv: Karavela.
 12. Shakhov V., 2003. Strakhovanye. Mostva: YuNYTY.
 13. Bain & Company, 2015. Global digital insurance benchmarking report, 2015. Pathways to success in a digital world. [pdf] Bain & Company. Available at: <http://www.bain.com/Images/GLOBAL-DIGITAL-INSURANCE-2015.pdf> [Accessed 16 January 2016].
 14. Motashko T., 2016. Digital-strakhuvannya: perevahy ta novi mozhlyvosti. In: KNEU (Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana”), III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiyai “Innovatsiyni napryamky rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny”. Kyyiv, 2016. KNEU.
 15. Prykazyuk N., 2013. Rozvytok svitovoho strakhovoho rynku v postkryzovyy period. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, [online] Available at: <http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/rm/articles/Prykazuk.pdf> [Accessed 15 January 2016].
 16. Umnoe upravlenye [online]. Available at: <http://finance.eizvestia.com/full/266-umnoe-upravlenie> [Accessed 12 January 2016].
 17. Dedalinfo, 2015. Tsyfrovye tekhnolohyy: uhroza yly novye vozmozhnosty [Online]. Available at: <http://info.dedal.ua/news/news_from_internet/51163/> [Accessed 20 January 2016].
 18. Deloitte, 2015. Insurance in a digital world. What makes Dutch consumers tick? [pdf] Deloitte. Available at: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-digital/deloitte-nl-insurance-in-a-digital-world-deloitte- digital.pdf> [Accessed 19 January 2016].
 19. Motashko T., 2015. Telematyka u avtotransportnomu strakhuvanni. In: Ternopil National Economic University, Finansovo-bankivs’ki ta administratyvni posluhy: problemy upravlinnya ta perspektyvy rozvytku. Ternopil’, 2015. Ternopil’: Aston.

Download