О. Chukurna, PhD in Economics Odessa national polytechnic university, Odessa, Ukraine SITUATION ANALYSIS OF FACTORS OF PRICING MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

The article consist of situational analysis of pricing factors machine building enterprises, which allowed to form strategic decisions in the area of pricing on the basis of the results obtained. It is concluded that the main factors of pricing for the products of machine building industry in the global market are: stage of the life cycle of engineering products in the world markets; versatility of machines and equipment; interconnection of the world trade in machinery and equipment investment processes in the countries – importers; the average rate of profitability in the industry; the competitiveness of Ukrainian products of engineering products in the world markets. A proposed classification and pricing factors for the machine­building enterprises on the example of car-building and strategic pricing decisions for each of them.

Keywords: pricing, pricing factors, price indexes, machine building enterprises.

Date of submission 01.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/6

References

  1. Amosha, A.I., Vishnevsky, V.P., and Zbarazskaya, L.A. (2012) Neoindustrialization and the new industrial policy of Ukraine, Ekonomika promislovostі,1-2 (57-58), 3-33.
  2. Amosha, O.I., Chumachenko, M.G., Lyashenko, V.I. (2010) Perspektivi neoindustrialnoi transformatsii Economiky of Ukraine ta Donbasy, Strukturni reformi i transformatsii v promislovosti: Perspektivy i prioriteti: Tezi dopovidey i povidomlen Mizhnarodnoi Naukovo-praktichnoi konferentsii (Donetsk, 17 grugnya 2010), National Academy of Sciences of Ukraine, Institut Economy promislovosti, 3-6
  3. Balabanov, L.V. (2003) Tsinova politika torgovelnogo pidpriemstva v umovah marketingovoi orientatsii, Donetsk, DonDUET im. M. Tugan-Baranovskogo.
  4. Bozhkova, V.V. (2013) Doslidzhennya faktoriv marketingjvogo tsinoutvorennya na vitchiznyanih promyslovyh pidpriemstvah, Marketing ta management innovatsiy, 2, 40-48
  5. Derzhavna Statistics Service of Ukraine. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. Drucker P. (2004) Encyclopedia of Management: 10th ed., M., Publishing House “Williams”.
  7. Korinev, V.L. (2004) Analiz tsinoutvoryuyuchih chinnikiv, Problems of Economy, 10, 101-107
  8. Oklander, M.A. (2012) Marketing tsinova politika: The Teaching posibnik, Singapore, TSUL.
  9. Porter M. (2005) Competition , Moscow, Publishing House “Williams”.
  10. Directory “Railroad car building and leasing of rolling stock sostava 2013-2014”.

Download