A. Chornyi, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION CORPORATE COMPETENCY MODEL

The article analyzes problems of corporate competency modeling on large domestic enterprises. The relevance of the issue is caused by absence of methodological rigor and appropriate organizational support during formation corporate competency models of most Ukrainian companies. Based on the analysis of foreign and domestic scientists’ works, consulting companies’ reports and own empirical experience we suggested 10-step competency formation model. it’s determined difference between competency modelling for development of management staff and formation competency model, primarily, as a tool of corporate culture. it’s explained features and differences of using certain techniques of competency modeling and emphasized importance of analysis methods during formation corporate competence models. According to competency modeling steps we identified appropriate organizational arrangements to eliminate the effect of rejection competency model by enterprises’ employees. The result of this study is to disclose appropriateness of using competency modeling techniques according to the context.

Key words: competency, corporate competency model, behavioral event interview, staff development.

Date of submission 21.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/5

References

 1. SHL Talent Measurement Survey. CEB SHL, 2014. – 18 p.
 2. Boyatzis R.E. Competencies in the 21st century / E. Boyatzis // Journal of Management Development. – 2008. – T. 27. – №. 1. – p. 5-12. http://dx.doi.org/10.1108/02621710810840730
 3. Kollinz D. Postroennyie navechno: uspeh kompaniy, obladayuschih videniem. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2013.
 4. Kantrovits T. Otchet o globalnyih tendentsiyah v otsenke personala za 2014 god
 5. Peskin M. Otchet o lokalnyih tendentsiyah v otsenke personala za 2014 god. CEB. – 2014 – s. 43.
 6. McClelland D.C. Testing for competence rather than intelligence/ C. McClelland// American Psychologist, Vol. 28 No. 1. – 1973. – pp. 1-40. http://dx.doi.org/10.1037/h0034092
 7. Boyatzis R.E. The competent manager: A model for effective performance / E.Boyatzis // John Wiley & Sons, 1982.
 8. M. Kompetentsiya na rabote: per. s angl. A. Yakovenko. M. : HIPPO, 2005. – 384 s
 9. Ulrih D. Effektivnoe upravlenie personalom: novaya rol HR-menedzhera v organizatsii: Per. s angl. / Ulrih – M.: OOO “I.D.Vilyams”, 2007.-304 s.
 10. Campion M. A. et al. Doing competencies well: Best practices in competency modeling / A.Campion//Personnel Psychology. – 2011. – Т. 64. – №. 1. – С. 225-262.
 11. Bilorus T.V. Teoretychni ta praktychni aspekty rozvytku suchasnoi ekonomiky: XXI Mizhnarodna nauk.-prakt. konf., 28-29 hrudnia 2012 r. : tezy dop. – Lviv: LEF,2012. – pp. 47-48.
 12. Zlenko A. M. Kompetentsii v systemi otsinky personalu . Ekonomichnyi visnyk universytetu. – 2013. – №. 20 (1). – S. 99-102. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)_ 21
 13. Nemashkalo O.A. Navchannia personalu mizhnarodnykh kompanii, zasnovane na kompetentsiiakh / A. Nemashkalo, K.V. Kletsova // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. – 2013. – № 1(190). – S. 121-126
 14. Stoliarska K. M. Metodolohichni pidkhody shchodo stratehii upravlinnia personalom pidpryiemstv zv’iazku na zasadakh formuvannia kliuchovykh kompetentsii. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. – 2012. – №. 4. – S. 242-247. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_4_38
 15. Bondarenko O. O. Znachennia kompetentnosti personalu v protsesi vprovadzhennia systemy menedzhmentu yakosti. Ekonomika ta derzhava. – 2009. – №. 4. – S. 70-72. http://www.economy.in.ua/pdf/4_2009/20.pdf
 16. Arapova O.M. Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. – 2013. – № 1 (6). – S. 207-211. http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html
 17. Arapova O.M. Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. – 2015 – № 6 (22). – S. 17-23. http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html
 18. Arapova O.M. Kompetentnisnyi pidkhid v upravlinni systemoiu vynahorody personalu orhanizatsii. archive.nbuv.gov.ua/e- journals/econrch/2011_1/11aomvpo.pdf.
 19. M. Systema innovatsiinoho menedzhmentu: teoriia i praktyka : pidruch. / D.M. Chervanov – K. : VPTsKh “Kyivskyi univerytet”, 2012.- 1391 p.
 20. Pryimak V.M. Model profesiinykh kompetentsii suchasnoho menedzhera. Visnyk KNU im. T. Shevchenka. Seriia “Ekonomika”. – 2012. – Vyp. 136­137. – S. 49-52. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_137_14
 21. Borodiienko O.V. Porivnialnyi analiz metodyk proektuvannia modeli kompetentsii v psykholoho-pedahohichnykh doslidzhenniakh. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni VO Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky. – 2015.- №.1.- S. 34-39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_8
 22. Competency models – benefits and challenges: Insights from 2010 survey on practical application in Bulgaria KPMG Advisory EOOD, 2010. – 36 p.
 23. Uyddet S. Rukovodstvo po kompetentsyiam – 2003. – 224 p.
 24. Shippmann J. S. et al. The practice of competency modeling / S. Shippmann//Personnel psychology. – 2000. – Т. 53. – №. 3. – С. 703-740. doi: 10.1111/j.1744-6570.2000.tb00220.x
 25. McClelland D.C. Identifying competencies with behavioral-event interviews / C. McClelland //Psychological Science. – 1998. – Т. 9. – №. 5. – С. 331-339. doi: 10.1111/1467-9280.00065
 26. Flanagan. J.С. The critical incident technique./ J.C. Flanagan// Psychological Bulletin, 51 (4). 1954. – 327-358.

Download