M. Pitsyk, PhD student National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine THE STRATEGIC IMPORTANCE OF INVESTMENT COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY FOR REGIONS OF UKRAINIAN POLISSYA

In the article the economic security of the Ukrainian Polissya regions is investigated. The partical indices of integral index of economic security namely investment, innovation, finance, foreign trade, food, social, demographic security are defined. The hypothesis of a significant impact of investment on economic security of Ukrainian Polissya regions are established and proven by analyzing the dynamics of investment and economic security. The conclusion is that the state of economic security for most regions of Ukrainian Polissya is uneven and low, but the impact of investment on the level of economic security of the studied regions is extremely high and has strategic importance.

Key words: economic security of region; integral index of economic security of region; investment security; socio-economic development of region; Ukrainian Polissya regions.

Date of submission 14.05.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/185-8/4

References

 1. Sukhorukov, A.I., Kharazishvili Yu.M. (2013). Efektyvnist’ sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku ta ekonomichna bezpeka rehionu (na prykladi Zakar- pats’koi oblasti), [The effectiveness of the social and economic development and economic security of the region (for example, Carpathian region)] Kyiv, 32 p. (in Ukr.).
 2. Sukhorukov, A.I., Kharazishvili Yu.M. (2012). Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy,[Modeling and forecasting of the socio-economic development of Ukraine] Kyiv, 368 p. (in Ukr.).
 3. Herasymchuk Z.V., Tkachuk V.R. (2009). Investytsijnyjpotentsial rehionu: metodyka otsinky, mekhanizmy naroschennia,[The investment potential of the region: methods of assessment mechanisms increasing]. Nadstyr’ya, Lutsk, 232 p. (in Ukr.).
 4. Tkach V.O. (2009). Economic security of the regions. Derzhava ta rehiony. Seriia “Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, [The state and the regions. The series “Economics and business”], 5, pp. 153-160. (in Ukr.).
 5. Stepanenko A.V. (2002). Evaluation of the economic security of Ukraine and its regions. Rehional’na polityka [Regionalpolicy], 2, pp. 39-54. (in Ukr.).
 6. Humeniuk A.M. (2014) Bezpeka strukturno-instytutsional’noi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty, [The security structural and institutional transformation of the regional economy: the theoretical foundations and applied aspects] Kyiv, 468 p. (in Ukr.).
 7. On approval of the methodology of calculating the level of economic security of Ukraine. Order of the Ministry Ukraine’s economy, in 2.03.2007 Available at: http://www/expert-ua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm. (in Ukr.).
 8. Krupka M.I. (2001). Finansovo-kredytnyj mekhanizm innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy, [The financial and credit the mechanism of innovation development of the economy of Ukraine] Lviv, 368 p. (in Ukr).
 9. Karpenko, I.V., Zakharchenko, I.V. (2012). The features of financial support innovative development of the enterprise in the Sumy region. Ekonomichni problemy staloho rozvytku: materialy dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu naukovoi diial’nosti f-tu ekonomiky ta menedzhmentu [Economic problems of the sustainable development: materials of International Scientific Conference are dedicated to the 20 th anniversary of the scientific activities of the Faculty of Economics and Management], vol. 2, pp. 76-77. (in Ukr.).
 10. Petrova V.F., Pushkar T.A. (2012). The financial security of the region as a prerequisite for sustainable socio-economic development. Menedzhment mis’koho i rehional’noho rozvytku 2012. [Management of urban and regional development in 2012], Kharkiv, pp.82-85. (in Ukr.).
 11. Novyts’kyj V. Ye. (2003).Mizhnarodna ekonomichna diial’nist’ Ukrainy, [The international economic activity of Ukraine]. Kyiv, 948 p. (in Ukr.).
 12. Kiriieva E.A. (2012). The regional food security: the gist and management tools. Effective economics, 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2921. (in Ukr.).
 13. Vitkovskaja G. S, Panarina S. A. (2000) Migracija i bezopasnost’ v Rossii[Migration and Security in Russia] Moscow. 360 p. (in Rus.)
 14. Tatarkin A.I. (1997). Jekonomicheskaja bezopasnost’ regiona: edinstvo teorii, metodologii issledovanija i praktiki [The economic security of the region: the unity of theory, research methodology and practice] Ekaterinburg, 327 p. (in. Rus.)
 15. Efremov K.I. (2002). The question of evaluation the economic security of the region. Pytannia statystyky [statistics Questions], vol. 2, pp. 57-59. (in Ukr.).
 16. Heiets’ V. M., Kyzym M. O., Klebanova T. S., Cherniak T. S. (2006). Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise], Kharkov, 240 p. (in Ukr).
 17. Herasymchuk Z.V., Vavdiiuk N.S. (2010). Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia, [The economic security of the region: diagnosis and mechanism to support], Lutsk, 244 p. (in Ukr).
 18. Bilyk R. (2015). Financial support of regional development in Ukraine in the context of decentralization . Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 2, no. 167, available at: DOI: https://doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/167-2/7 (in Ukr).
 19. State Statistics Service of Ukraine (2015). Statistical Yearbook of Ukraine for2014.Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv (in Ukr.).

Download