A. Snetkova, PhD student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine GENESIS INTERPRETATIONS OF THE DEFINITION OF ‘INVESTMENT’

The article discusses the economic nature of the investment and summarizes the theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept of “investment” as an economic category. A comparative analysis of the existing definitions carries out on the basis of a critical study of foreign and domestic researchers theories, shows their inseparable relationship with the capital. The question of investments at the macro and micro levels to implement them. Formulated author detailed definition of the category “investment”.

Key words: investments, investment process, capital, capital investments, financial investments.

Date of submission 06.09.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/186-9/6

References

 1. Hospodars‘kyy Kodeks Ukrayiny (2003) Zakon Ukrayiny.
 2. Pro investytsiynu diyal‘nist (1991) Zakon Ukrayiny.
 3. Blekh Yu., Hete U. (2000) Ynvestytsyonnie rascheti: Modely y metodi otsenky ynvestytsyonnikh proektov, Yantarniyskaz, 414.
 4. Borshch L. M. (2005) Investuvannya: teoriya i praktyka, Znannya, 470.
 5. Hul‘ko L. H. (2008) Stanovlennya teoriyi investytsiy u svitoviy ekonomichniy nautsi, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu,146-150.
 6. Grazhevs‘ka N.I. (2013) Metodologichni oriyenty‘ry‘ sy‘nergety‘chnogo pidxodu v ekonomichny‘x doslidzhennyax. Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Ekonomika. 26-29. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/146-5/7
 7. Dolan Dzh., Lyney D. (1992) Rinok: makroikonomycheskaya model‘ p. 298.
 8. Zahorodniy A. H. (2000) Menedzhment real‘nykh investytsiy Znannya, 209.
 9. Zmiyenko M.O. (2011) Henezys investytsiynoyi teoriyi u systemi ekonomichnoyi nauky. Stalyy rozvytok ekonomiky, p.23.
 10. Korets‘ka S.O.(2011) Dzherela finansuvannya innovatsiynykh investytsiy v Ukrayini, Investytsiyi:praktyka ta dosvid,9-11.
 11. Perar Zh.(1999) Upravlenye fynansamy, Fynansiy statystyka, 480.
 12. Petryk O. (2000) Oblik, analiz, i audyt kapital‘nykh investytsiy vidpovi- dno do mizhnarodnykh i natsional‘nykh standartiv, oblik i audit, p. 24-34.
 13. Pshyk B.I.(2005) Investuvannya pidpryyemnyts‘koyi diyal‘nosti. Rehional‘nyy aspekt doslidzhennya, Nats. bank Ukrayiny, p. 276.
 14. Rohozhyn S. Hoyko A. F. (2001) Ekonomika budivel‘nykh orhanizatsiy, p. 448.
 15. Tkachenko N. M. (2007) Bukhhalters‘kyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist’: Pidruchnyk – 2-he vyd. dopovnene i pereroblene p. 954.
 16. Sharp U. (2001) Ynvestytsyy, p.1028.
 17. Shevchuk V. Ya. (1997) Osnovy investytsiynoyi diyal’nosti, Heneza, 384.
 18. Allen, William R. (1987) Mercantilism. In John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, eds., The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Vol. 3. London: Macmillan, p. 445-448.
 19. Antonio Serra (2011) A ’Short Treatise’ on the Wealth and Poverty of Nations (1613)” edited by Sophus A. Reinert: Anthem Press Hardback, p. 142-165.
 20. François Quesnay (1694-1774). The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty (2nd ed.).
 21. Marx, Karl. Capital: The Process of Capitalist Production. 3d German edition (tr.), p. 53.
 22. Makkonel K.R., Bryu S.L. (2002) Skonomyks [Tekst] / K.R. Makkonel, S.L. Bryu. – M.: Fynpress,. p. 512.
 23. Samuelson, Paul (1969), “The Way of an Economist”, in Samuelson, P. A., International Economic Relations: Proceedings of the Third Congress of the International Economic Association, London: Macmillan, pp. 1-11.
 24. Schumpeter, Joseph A.; Opie, Redvers (1983) [1934]. The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books. ISBN 9780878556984. Translated from the 1911 original German, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.
 25. Smith, A. (1976) The Wealth of Nations edited by H. Campbell and A. S. Skinner, The Glasgow edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, p. 678.
 26. Thomas Mun (1895) England’s Treasure By Forraign Trade (1664), New York Macmillan.
 27. Wassily Leontief (1906-1999). The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty (2nd ed.) (Liberty Fund).
 28. Xenophon, (1996) The Shorter Socratic Writings Apology of Socrates to the Jury”, “Oeconomicus”, and “Symposium,” trans. and with interpretive es­says by Robert C. Bartlett, with Thomas Pangle and Wayne Ambler, Ithaca: Cornell University Press, The Agora Editions.
 29. Solow R, (1957) Technical change and the aggregate production function. Rev.of Economics and statistics, p. 632.
 30. Becker, G. S., (1964) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. New York, p. 301.

Download