N. Skopenko, Doctor of Sciences (Economic), Professor National university of food technologies, Kyiv, Ukraine, N. Andreiuk, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine ANALYSIS OF RISK FACTORS AT THE STAGE OF THE PRODUCT LIFE CYCLE

The article outlines and summarizes the risks of enterprises at different stages of product life cycle. A diagnose and assess of risks according to the main stages of the product development are offered. Groups of factors that shape the economic risks at different stages of the product life cycle, by the possible negative consequences of their impact are formulated. To reduce the probable losses of the company and a reasonable assortment portfolio formation generalized classification of risks that are typical for any company is proposed.

Keywords: stage of product life cycle; risk factors; risk; consequences of risk.

Date of submission 27.03.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/4

References

 1. Bilovodska, O.A. (2010) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Universytetska knyha.
 2. Vitlinskyi, V.V., Velykoivanenko, P.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. K.: KNEU.
 3. Taraniuk, L.M. (red). (2010) Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv. Sumy: VPP “Mriia-1” TOV.
 4. Yliashenko, S.N. (2001) Sovershenstvovanye podkhodov k otsenke ryska proektov ynnovatsyonnoho razvytyia. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomika, 6-7, pp. 100-104.
 5. Illiashenko, S.M. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet.
 6. Illiashenko S.M. (2009) Rol i zavdannia marketynhu innovatsii na etapakh innovatsiinoho i zhyttievoho tsyklu tovaru. Marketynh: teoriia i praktyka, 15, pp. 156-167.
 7. Denysenko, M.P., Mykhailova, L.I. (red). Investytsiino-innovatsiina diialnist: teoriia, praktyka, dosvid. Sumy: VTD “Universytetska knyha”.
 8. Illiashenko, S.M. (red). (2010) Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: TOV “TD “Papirus”.
 9. Bilovodska, O.A. (red) (2012) Mekhanizm stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Sumy: Universytetska knyha.
 10. Moskvyn, V.A. (2004) Upravlenye ryskamy pry realyzatsyy ynvestytsyonnykh proektov. M.: Fynansy y statystyka.
 11. Skopenko, N.S., Andreiuk, N.V. (2013) Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia ryzyku intehratsiinoi vzaiemodii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.Shevchenka. Ekonomika, 151, pp. 40-43. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10Z9
 12. Starostina, A.O., Kravchenko V.A. (2009) Upravlinnia ryzykamy v ekonomitsi: suchasnyi stan ta intehralnyi pidkhid.
 13. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2. Access mode:http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Kravchenko_209.htm
 14. Tiulenieva, Iu.V. (2013) Intehratsiinyi pidkhid vyznachennia ryzykiv pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=1716.
 15. Shapkyn, A.S. (2004) Ekonomycheskye y fynansovye rysky. Otsenka, upravlenye, portfel ynvestytsyi. M: Yzdatelsko-torhovaia korporatsyia “Dashkov y K0”.
 16. Lobanov, A.A., Chuhunov, A.V. (red) (2010) Entsyklopedyia fynansovoho rysk-menedzhmenta. M.: Alpyna Pablysher.

Download