A. Kasich, Doctor of Sciences (Economics), Professor, V. Shara, student Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine THE CONCEPTUAL APPARATUS OF THE TERM “FINISHED GOODS” AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

The article studies scientific approaches to the definition of “finished goods”; properties and various characteristics of the finished goods, which, in the author’s opinion, affect to the term’s wording. identified generalized features of the concept and differences from the executed works and the rendered services. Described the features and the main differences the ways of production of finished goods in certain economy’s sectors and proved the necessity of taking into account the specific features during the approach to the concept of “finished goods” in various industries. Analyzed the common and distinctive features of international and national standards for the accounting of inventory, because in the conditions of globalization becomes important the necessity of their identity. investigated the components of enterprise accounting policies, such as evaluation of reserves and write-offs on trade, applied in different countries of the world, revealed a basic discrepancy, namely, the use of LiFO method, which is prohibited for use in Ukraine, which, however, is used almost in all the considered countries. On the basis of the conducted research the author’s definition of “finished goods”.

Keywords: finished products, definition, the regulatory framework, standards, industry characteristics, accounting policy.

Date of submission 13.05.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/188-11/6

References

 1. Kozhinov V.Ja. Osnovy buhgalterskogo ucheta [Fundamentals of accounting]. Available at : http://refdb.ru/look/2831079.html
 2. Fedosova T.V. (2007). Buhgalterskij uchet [Accounting]. Taganrog: TTI JuFU, – 364 p. Available at : http://www.aup.ru/books/m176/7_1.htm
 3. Pysarenko T.M. (2015). Harakterystyka diiuchoi metodyky orhanizatsii obliku hotovoi produktsii [The characteristics of the current organization methods of accounting of finished goods]. “Ekonomichni nauky”. – Seriia “Oblik i finansy” [“Economic science”. – Series “Accounting and Finance”]. – Vol. 12 (45). Part 1. (in Ukr.)
 4. Butynets F.F. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting] : pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti “Oblik i audyt” vyshchykh navchalnykh zakladiv [F.F. Butynets ta in.]; pid zah. red. [i z peredm.] F.F. Butyntsia.8-me vyd., dop. i pererob. – Zhytomyr: PP “Ruta”, 2009. – 912 p. (in Ukr.)
 5. Suk L.K., Suk P.L. (2009). Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting] – K. : Karavela. – 624 p. (in Ukr.)
 6. Zinkevych O.V., Levytska S.O., Mosiichuk M.M., Nahavychko I.P.,Nemkovych O.B. (2006). Bukhhalterskyi oblik v haluziakh narodnoho hospodarstva [Accounting in sectors of national economy] – Rivne: NUVHP, – 268 p. (in Ukr.)
 7. Voronina V.A. (2013). Osoblyvosti dokumentalnoho vidobrazhennia rukhu hotovoi produktsii [Features of the documentary reflection of the movement of the finished goods]. Krymskyi ekonomichnyi visnyk [Crimean economic herald] no. 2 (03) Part I . – pp.75-77. (in Ukr.)
 8. Sopko V.V. (2000). Bukhhalterskyi oblik [Accounting] – 3d edition, – K.: KNEU, – 578 p. (in Ukr.)
 9. Khomiak R.L. (2003). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini [Accounting in Ukraine]. Eds. R.L. Khomiaka. – 2d edition. – Lviv : “Intelekt-Zakhid”. – 820 p. (in Ukr.)
 10. Kasy’ch A.O., Tkachenko I.V. (2011). Vidminnosti vstanovlennya finansovogo rezul’tatu v buxgalters’komu i podatkovomu obliku [The difference of establishing the financial result in accounting and tax accounting]. Aktual’ni problemy’ ekonomiky'[ Actual economic problems]. – no. 2(116). – pp. 185-191.
 11. Avramenko O.I., Shara V.I. (2014). The problems of accounting of profit tax. Materialy’ II Mizhnarodnoyi naukovo- prakty’chnoyi internet – konferenciyi “Aktual’ni problemy’ oblikovo – anality’chnogo procesu v upravlinni pidpry’yemny’cz’koyu diyal’nistyu” – Mukachevo: Mukachivs’ky’j derzhavny’j universy’tet [Proceedings of the II International scientific-practical Internet – conference “Actual problems of accounting and analytical process in management by entrepreneurial activity” – Mukachevo: Mukachevo state University] – pp. 53-54.
 12. Podolianchuk O.A., Zakharchuk I.S. (2014). Hotova produktsiia yak obiekt obliku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Finished goods as an object of accounting agricultural enterprises]. Ekonomika, finansy, parvo [Economics, finance, law]. – no. 2. – pp. 18-22. (in Ukr.)
 13. Hordopolov V. Yu., Hotsuliak V. D., Neskhodovskyi I. S. (2015). Osoblyvosti obliku lisovykh biolohichnykh aktyviv ta lisoproduktsii [Features of accounting of forest biological assets and forest products]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky [Economy. Finance. Management: topical issues of science and practice.]. – no. 4. – pp.76-87. (in Ukr.)
 14. Pyrets N.M., Chernenko T.S. (2013). Metody vyznachennia sobivartosti produktsii pidpryiemstva budivelnoi haluzi v systemi upravlinskoho obliku [Methods of determining the cost of production of the enterprises of the construction industry in the management accounting system]. Ekonomichnyi prostir [Economic space]. – no. 71. – pp.231-238. (in Ukr.)
 15. Chukurna O.P. (2013). Stratehichni napriamky rozvytku mashynobuduvannia v konteksti ekonomichnyh reform v Ukraini [Strategic directions of mechanical engineering development in the context of economic reforms in Ukraine]. Ekonomika:      realii chasu [Economics: time realities]. – no. 3(8). – pp. 36-42. Available at : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html
 16. Kuzina R. (2015). Metodychnyi aspect content analizu uzgodczenosti nazionalnyh poloczen (standartiv) buhgalterskogo obliku ta micznarodnyh standartiv finansovoi zvitnosti [Methodological Aspects of Content Analysis of Convergence Between Ukrainian Gaap and International Financial Reporting Standards]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – no. 6 (171). – pp. 25-31. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/171-6/5
 17. P(s)BO no. 9 “Zapasy”. Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 01.01.2015. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 18. MSBO no. 2 “Zapasy”. Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021
 19. Zharykova L. A., Naumova N. V. (2008). Bukhhalterskyi uchet v zarubezhnyh stranakh [Accounting in foreign countries]. Tambov: Yzd-vo Tamb. hos. tekhn. un-ta. – 160 p. (in Ukr.)

Download

 • pdf 188_33-36
  File size: 305 kB Downloads: 1221