A. Khodzhaian, Doctor of Science (Economics), Professor Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, B. Ganzha, PhD Student State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine TRENDS OF FUNCTIONING OF THE INFORMAL SECTOR OF THE UKRAINE ECONOMY

Abstract. Defined the tendencies of functioning of the informal economy on the basis of the proposed methodological approach by combining the method of informal employment (according to the materials of the State statistics service of Ukraine) and the method of income earned in the informal sector (own calculations with the use of expert evaluation). Analyzed the dynamics of the informal economy by signs of place of residence, age characteristics and education level of the population. Investigated the quantitative and qualitative aspects of employment in the informal sector of the economy, and grounded the necessity of creating preconditions for the prevention of processes of growth of the informal sector of the economy.

Key words: informal sector of the economy; formal sector of the economy; sample survey; informal employment; income of the population.

Date of submission 06.01.17

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/190-1/5

References

 1. Borodyuk, V., Turchinov, O., Prihodko, T. (1996). Otsinka masshtabiv tinovoyi ekonomiki ta yiyi vpliv na dinamiku makro ekonomichnih pokaznikiv. Ekonomika Ukrayini, 11, 19-23.
 2. Varnaliy, Z. (2007). Shlyahi detinizatsiyi ekonomiki Ukrayini tay iyi osoblivosti. Bankivska sprava, 2, 56 – 67.
 3. Mazur, I. I. (2008). Detinizatsiya ekonomikiy ak prioritet natsionalnoyi bezpeki. Strategichni prioriteti, 3(8), 76-83.
 4. Pankratova, E. N. (2011). Rol tenevogo sektora v natsionalnoy ekonomike Ukrainy. Vestnik Nats. teh. universiteta “HPI”,Sb. nauchnyh trudov. Tematicheskiy vyp.: Tehnicheskiy progress i effektivnost proizvodstva. (ss. 66-72).
 5. Harazishvili, Yu. M., Dmitrenko, N. M. (2010). Metodichniy pidhid do otsinyuvannya tinovoyi zaynyatosti v Ukrayini. Ekonomika Ukrayini, 12, 16-28.
 6. Harazishvili Yu. M. (2006) Klasichna model funktsiyi sukupnoyi propozitsiyi v konteksti keynsianskoyi teoriyi. Statistika Ukrayini, 1, 42-48.
 7. Hodzhayan, A., Shiptenko, T. Tinova ekonomika yak ekonomichna kategoriya ta ob’ekt otsinyuvannya. Visnik Kiyivskogo natsionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka, 11, 74-80.   http://dx.doi.org/10.17721/1728-2014/164-11/13
 8. Schneider, Friedrich (2005) Shadow Economies around the World: What do were ally know? European Journal of Political Economy, vol. 21, issue 3, 598-642. DOI: http://dx.doi.org/10.10167j.ejpoleco.2004.10.002
 9. Kashuba, Ya. M. (2015). Tendentsiyi zaynyatosti u neformalnomu sektori ekonomiki Ukrayini. Efektivna ekonomika, 8, 28-36.
 10. Libanova, E. M., Balanda, A. L. (1998) Neformalniy sector rinku pratsi: viznachennya ta metodi. Zaynyatist ta rinok pratsi: Mizhvidomchiy nauk. zb, 6, 245-246.
 11. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2011). Ekonomichna aktivnist naselennya Ukrayini 2011. Statistichniy zbirnik. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2012/07_2012/zb_ean_2011.zip
 12. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2012). Ekonomichna aktivnist naselennya Ukrayini 2012. Statistichniy zbirnik. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/07_13/sb_ean_2012.zip
 13. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2013). Ekonomichna aktivnist naselennya Ukrayini 2013. Statistichniy zbirnik. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/zb_ean_2013.zip
 14. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2014). Ekonomichna aktivnist naselennya Ukrayini 2014. Statistichniy zbirnik. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/07/zb_ean_2014.zip
 15. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2015). Ekonomichna aktivnist naselennya Ukrayini 2015. Statistichniy zbirnik. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/07/zb_ean_2015pdf.zip

Download