O. Boguslavskyy, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine BUSINESS ASSOCIATIONS IN UKRAINE: THE ESSENCE, PROBLEMS AND STAGES OF DEVELOPMENT

This article is devoted to the study of the nature, functions and operations of business associations in Ukraine. Classification criteria of business associations are distinguished. The main stages of business associations in Ukraine are determined and their specificities are shown.

Key words: business associations, classification of business associations, stages of business associations functioning in Ukraine.

Date of submission 13.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/1

References

 1. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2002). Menedzhment biznes-asotsiatsii.
 2. V.Bilych, V.Bykovets, N.Boiko, O.Mikhailishyna, O.Svirus & T.Svirus (Eds.) (2005). Shcho neobkhidno znaty pidpryiemtsiam pro biznesasotsiatsii: Dovidkovometodychne vydannia.
 3. Greenwood (Ed.) (2002). The Effectiveness of EU Business Associations. Basingstoke: Ernst & Young Association Management, Palgrave Macmillan UK. DOI: dx.doi.org/10.1057/9780230629370.
 4. The State Statistics Service of Ukraine (01.06.2016J. Kilkist yurydychnykh osib za orhanizatsiinymy formam na 1.06.2016 Available at http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2016). Official site. Avail­able at http://www.spmsppu.kiev.ua.
 6. Ukrainskyi soiuz promyslovtsiv ta pidpryiemtsiv (2016). Official site. Available at http://uspp.ua.
 7. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2010). Spilka: Vchora, Sohodni, Zavtra. Do 20-richchia vid dnia zasnuvannia. Available at http://www.spmsppu.kiev.ua/download/ Spilka_Vchora_Sogodni_Zavtra.doc.
 8. Hoi I.V. & Smelianska T.P. (2004). Orhanizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti. Navchalno-metodychnyi posibnyk.
 9. Didenko O.V. (2012). Tendentsii rozvytku biznes-asotsiatsii v Ukraini, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, № 3: 146-150.
 10. Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva (2016) Materialy saitu Arhitrade.com. Available at http://www.arhitrade.com/support.php?Id=3.
 11. Derzhkompidpryiemnytstvo (2010). Natsionalna dopovidPro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukrainiu 2010 rotsi“.
 12. Bykovets V. (2007). Vplyv hromadskykh ob’iednan pidpryiemtsiv na stanovlennia i rozvytok maloho ta serednoho biznesu v Ukraini: Rehionalnyi aspekt, Ekonomika ta derzhava, № 4: 23- 25.
 13. Kinakh A.K., Korobkova O.A., Bykovets V.M. [ta ] (2014). Vidkryte zvernennia predstavnykiv hromadskykh orhani- zatsii, ob’iednan i haluzevykh asotsiatsii, biznesu ta ukrainskoho ekspertnoho spivtovarystva do Prezydenta Ukrainy Poroshenka P.O., Bukhhalteryia. № 40 (1131) Available at http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=3721.
 14. The State Statistics Service of Ukraine (01.01.2015). Kilkist subiektiv YeDRPOU za orhanizatsiino-pravovymy for- mamy hospodariuvannia na 1.01.2015 Available at http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2015/ks_opfg/ks_htm.
 15. Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Zakon UkrainyPro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo opodatkuvannia neprybutkovykh orhanizatsii, Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 42: 384.
 16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (13.07.2016). Postanova KMU vid 13 lypnia 2016 r. № 440 “Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru neprybutkovykh ustanov ta orhanizatsii, vkliuchennia neprybutkovykh pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsii do Reiestru ta vykliuchennia z Reiestru. Available at http://www.kmu.gov.ua/ con- trol/uk/cardnpd?docid=249189426.
 17. Kinakh A. (2016). Do uvahy dilovoi hromady – aktualizovana Antykryzova prohrama spilnykh dii vlady i biznesu, Vis- nyk USPP, №3 (46): 3-7.
 18. Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy” vid 06.12.2016 r. №1774-VIII, Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 2: 25.

Download

 • pdf 192-6-10
  File size: 334 kB Downloads: 451