Y. Hirnyk, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine PUBLIC SECTOR CONCEPTUALIZATION OF ECONOMY IN SYSTEM OF ECONOMIC AND THEORETICAL KNOWLEDGE

The article examines trends shaping the problem of “public sector”. The research shows the history of the formation of the concept of “social economy”, its relationship with the basic principles of theoretical economic analysis and development. The paper investigates process of establishing the structure of the phenomenon of the public sector and its interaction with the challenges of the modern world and the global economy. The article deals with the role of the public sector in the production of public goods. The researchers evaluated the effect of its scale in indicators of social, economic and i institutional development. The study singled out performance criteria for public sector institutions and analyzed changes of vectors public choice in terms of globalization changes. It was revealed the impact of global institutional transformation and structural reforms in the public sector, in-depth conceptual basis of improving the efficiency of public sector functions.

Keywords: public sector, state sector municipal sector, “mixed” economy, concept, structure.

Date of submission 17.01.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/2

References

 1. Balatskyy, E. (2015). Rol’ hosudarstvennoho sektora v postroenyy “novoy ekonomyky”. Obshchestvo y ekonomyka, 9, 22-39.
 2. Belousova, S.V. (2008). Podkhody k rassmotrenyyu obshchestvennoho sektora. Yzvestyya Yrkutskoy hosudarstvennoy ekonomycheskoy akademyy , 5, 5-8.
 3. Hal’chyns’kyy, A. S. (2010). Ekonomichna metodolohiya. Lohika onovlennya: Kurs lektsiy. Kyiv: ADEF-Ukrayina, 572.
 4. Helbreyt, Dzh. (2004J. Novoe yndustryal’noe obshchestvo. Moscow: AST; SPb.: Terra Fantastika, 620.
 5. Dluhopol’s’kyy, O.V. (2011). Suspil’nyy sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobal’nykh transform at siy (monohr). Ternopil’: Ekon. dumka TNEU, 632.
 6. Manakhova, Y.V. (2003). Ekonomyka obshchestvennoho sektora. Saratov: Lotos, 106.
 7. Marshall, A. (1983). Pryntsypypolytycheskoy ekonomyy. Moscow: Prohress, 416.
 8. Osets’kyy, V. L. (2013). Hospodars’kyy mentalitet yak chynnyk rozvytku instytutsiynoho seredovyshcha. Visnyk Kyy- ivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 153, 75-79 http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/153-12/17.
 9. Serhyenko, N. V. (2006). Obshchestvennyy sektor kak otrazhenye smeshannoy ekonomyky. Rehyonal’naya ekono­myka y upravlenye, 3, 7th ser. Retrieved from hthp://region.mcnip.ru/modules.php?name=news&file=article&sid=103
 10. Fedirko, N.V., Yefremov, D.P. (2014). Ekonomika suspil’noho sektoru. Kyiv: KNEU, Retrieved from hthp://feu.kneu.edu.ua/depts4/disciplines of bachelor level mdu/econom publ sector/.
 11. Shturba, A.YU. (2016). Struktura suspil’noho sektoru ta vyznachenist’ publichno-pryvatnoho partnerstva. Ekonomika i upravlinnya, 1, 16-22.
 12. Yakobson, L.Y. (2000). Hosudarstvennyy sektor ekonomyky: ekonomycheskaya teoryya y praktyka. Moscow: HU VSHE, 368.
 13. Riddle, D.I. (1986). Service-led growth. The role of the service sector in world development.Y.
 14. Samuelson, P.A. (1969). The Pure Theory of Public Expenditures. Public Economics by Margolis and Y.Guitton.

Download