I. Kychko, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, A. Holodnytska, PhD in Economics, Associate Professor Chernihiv National Technological University, Chernihiv, Ukraine PERSPECTIVES OF INVESTMENT POLICY STATE AS AN INSTRUMENT ECONOMIC RESTRUCTURING

The article deals with conceptual approaches to the investment policy in the restructuring of the economy of Ukraine. Detailing the prospects of investment projects with foreign partners. The analysis of structural changes value sectors of economic activity, trends in investment processes. Argued the need for structural changes to address the social problems of economic development, increasing the share of industries with high added value content. Outlined priority areas of increasing investment attractiveness of Ukraine in the context of economic transformation.

Keywords: state investment policy, economic restructuring, structural changes, investments, investment attractiveness, investment climate.

Date of submission 10.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/4

References

 1. Heiets, V. (2016). Vnutrishni problemy ekonomiky Ukrainy, available at: https://www.business.ua/politics/ ekonom_ka_ukra_n i_2016_roku-282704/
 2. Hryshchenko, L. L. Derzhavna investytsiina polityka: sutnist, tsili ta zavdannia, available at: http://www.kntu.kr.ua/ doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/15.pdf
 3. Dovidka shchodo stanu zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva (2016). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b08c354-a6fd-4ace-8c57-41829defda5c&title=DovidkaSchodoStanuZdiisnennia
 4. Zahorodnii, A. H. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk, K. : Znannia, 1072 p.
 5. Zhylinska, O., Bukalo, A. (2012). Investytsiine poserednytstvo ta yoho vplyv na innovatsiinu diialnist, Visnyk Ky- ivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka,136, pp. 8-12. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/3325
 6. Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy u sichni – veresni 2016 roku : statystychnyi biuleten/ vidpov. za vypusk I.S. Petrenko. – K.:, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2016, 155 p.
 7. Kambyn dal prohnoz po priambim ynvestytsyiam v Ukraynu na 2017 hod (2017). available at: http://www.segodnya.ua/economics/enews/kambin-dalprognoz-po-pryamym-investiciyam-v-ukrainu-na-2017-god- 791204.html
 8. Forbes (2017). Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti: Ukraina kotytsia vnyz (2016), available at: http://forbes.net.ua/ ua/opinions/1421796-rejtinginvesticijnoyi-privablivosti-ukrayina-kotitsya-vniz
 9. Martsyn, V. (2007). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy, Aktualni problemy ekonomiky, 5 (71), pp. 52-53.
 10. Pshenychna, V. P. (2011). Rozvytok mekhanizmu realizatsii derzhavnoi investytsiinoi poli-tyky Ukrainy: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandydata ekon. nauk za spetsialnistiu00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospo- darstvom, Donetsk: Don. derzh. un-tet upravlinnia, 205 p.
 11. Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti: Ukraina kotytsia vnyz, available at: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1421796- rejting-investicijnoyi-privablivostiukrayina-kotitsya-vniz
 12. Kharlamova, G. (2014). Investment security of industries: rating assessment (case of Ukraine). Procedia Economics and Finance 16, 657 – 668 doi:10.1016/s2212-5671(14)00854-5
 13. Sheverdina, O. (2012). Investytsiina polityka Ukrainy yak obiekt derzhavnoi ekonomichnoi polityky, available at: http://www. kbuapa. kharkov.ua /e-book/putp/2012-4/doc/2/08. pdf

Download