V. Kuzomko, PhD in Economics, Associate Professor, M. Mykhailiuk, PhD Studen Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine APPLICATION OF THE NINE-COMPONENTS INDICATOR MODIFIED TECHNIQUE FOR DIAGNOSTICS OF LEVEL OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE

In article it is carried out modification of calculation procedure of the nine-components indicator of the financial stability in the context of introduction of the indicators, which estimate accounts payable and stocks. Testing methods offered by financial diagnosis made on materials PJSC “Yahotyn creamery.” The method of calculation of sixteen-components indicator of financial stability allows for a deeper analysis of enterprise financial stability and detect problems with production and inventory, as well as mid-term payables, which is not technique allows nine- components indicator of financial stability.

Keywords: financial safety, financial stability, nine-components indicator of financial stability, sixteen-components indicator of financial stability.

Date of submission 25.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/5

References

 1. RusIna, Yu. O., & Polozuk, Yu. V. (2015). EkonomIchna sutnIst fInansovoyi stIykostI pIdpriemstva ta faktori, scho na neyi vplivayut. International scientific journal. Kiev, 2015. 91-94.
 2. Shvydanenko, G. O., Kuzomko, V. M. Noricyna, N. I. (2011). Ekonomichna bezpeka biznesu. Kiev, KNEU.
 3. Lozovyk Yu. M.( 2010). Ocinky pokaznykiv likvidnosti finansovoyi stijkosti na osnovi agreguvannya balansu:robochy’j instrumentarij analityka pidpryyemstva. Strategiya ekonomichnogo rozvytku Ukrayiny Kiev, 157-165.
 4. Reta, M. V. Ivanova, A. O. (2013). Metodychni pidxody do ocinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva. Visnyk NTU “XPI”. Hmelnitskiy, 29-37.
 5. Smirnova, T. O. (2011). Finansova stijkist pidpryyemstva . Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny. IvIv, 198-201.
 6. Sheremet, A.D., Negashev, E.V. (2008). Metodika finansovogo analiza deyatelnosti kommercheskih organizatsiy. Moskva: INFRA-M.
 7. Finansova zvitnist’ PAT “Yagotynskyj maslozavod” (2014). Kiev :MiIkaIIiance.
 8. Kocyuba, O. S. (2009). Mexanizm ta analityko-instrumentalni zasoby zabezpechennya ekonomichnoyi stijkosti pid­pryyemstva. Extended abstract of candidate’s thesis.
 9. Zarya, I. (2015). SuchasnI trendi upravlInnya ekonomIchnoyu bezpekoyu turistichnogo pIdpriemstva. Kiev : VIsnik Ki- yivskogo natsIonalnogo unIversitetu ImenI Tarasa Shevchenka. GeografIya. http://nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2015_1_14. doi: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.12
 10. Karpenko, O., Lebedko,S. (2016). Formuvannya metodichnogo pIdhodu do otsInyuvannya rIvnya ekonomIchnoyi bezpeki transportnogo pIdpriemstva. Kiev : ShId. http://nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Skhid_2016_6_5 doi: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2016.6(146).91034
 11. Miller, R. L. Devid D. V. (2000). Sovremennyie dengiibankovskoe delo. : INFRA-M.
 12. Altman, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3rd edition. USA John Wiley and Sons.

Download