O. Zhykhor, Doctor of Science (Economic), Professor O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, D. Zherlitsyn, Doctor of Science (Economic), Associate Professor Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Zaporizhzhya, Ukraine MACROECONOMIC TRENDS OF THE TRANSFORMATION ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

The periods of the Ukrainian transitional economic system based on key macroeconomic indicators are classified. The macroeconomic tendencies of the functioning and development of the Ukrainian economy under the conditions of transformation since 1990 till 2015 have been investigated. The specific problems of functioning of modern Ukrainian transformational economic system are determined.

Keywords: transformational economic system, macroeconomic indicators, periods of transformation, economic development.

Date of submission 05.06.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/193-4/1

References

 1. Kolhanov, A.Y., 2011. Comparative economics [Ekonomycheskaya komparatyvystyka], YNFRA-M, Moscow.
 2. Lysenko, Yu.H., 2012. Finance: modern paradigm, methodology and management tools [Finansy: suchasni paradyhma, metodolohiya y instrumenty upravlinnya], TOV “Yuho-Vostok, Ltd”, Donets’k.
 3. Statistical information. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http:// ukrstat.gov.ua. (accessed 11 May 2017).
 4. Hryaznova, A.H., Markyna and E.V., Sedova, M.L., 2012. Finance [Fynansy],”Fynansy y statystyka”, Moscow.
 5. Ahyeyev, O.I., Bazylevych, V.D. and Bodrov, V.H., 2010. The philosophy of money in an era of financial civilization [Filosofiya hroshey v epokhu finansovoyi tsyvilizatsiyi], National Bank of Ukraine, Kyiv.
 6. Chukhno, A.A., 2010. Economic theory. Volume 2 [Ekonomichna teoriya. Tom 2], “VIPOL”, Kyiv.
 7. Bazylevych, V.D., Popov, V.N., Bazylevych, Ye.S. and Grazhevskaya, N.I., 2009. Economic theory: political economy [Ekonomycheskaya teoryya: polytekonomyya], Rybary, Moscow; Znannya, Kyiv.
 8. Joseph, E. Stiglitz, 1999. Whither reforms? Ten years of the Transition (Keynote Address. World Bank Annual Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 28-30 1999). Available at: https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/1999_4_Wither_Reform.pdf (accessed 11 May 2017).
 9. Grigoriev, Leonid M., Buryak, Eugenia V. and Golyashev, Alexander V., 2016. The Transition of Ukraine’s Economy, Problems of Economic Transition, Vol. 58, No. 3, pp. 256-283, DOI: 10.1080/10611991.2016.1200394

Download

 • pdf 193_6-11
  File size: 337 kB Downloads: 350