N. Ignatovich, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine ECONOMY OF UKRAINE REFORMATION IN CONTEXT OF ITS MODERNIZATION

The article deals with the influence of economy reformation on process of its modernization and possibilities of movement to postindustrial society in Ukraine. The features of western economy modernization and distinctions of economy transformations factors and motivations are considered in Ukrainian and Western economies. The necessity of Ukrainian economy neoindustrialization is shown. Causes of economic reforms negative results in Ukraine are analyzed, conditions of its removal are defined.

Keywords: economy reformation, economy modernization, postindustrial society, motivation of economic man, posteconomic man, economy neoindustrialization.

Date of submission 10.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/193-4/3

References

  1. Zvyeryakov, M.I., 2015. Ekonomichna teoriya v umovah istorychnykh vyklykiv. Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychmoyi konferencii “Paradygmalni zrushennya v ekonomichniy teorii XXI st.”, K., Vol. 1, pp. 14-19.
  2. Veber, M., 1990. Izbrannye proizvedeniya. Moscow.
  3. Halchinskiy, A.S., 2010. Ekonomichna metodolohiya. Logika onovlennya: Kurs lekciy. K.
  4. Eshhenko, P.S. and Arseenko, A.G., 2012. Kuda dvizhetsya globalnaya ekonomika v XXI veke? K.
  5. Panarin, A.C., 2006. Narod bez elity. Moscow.
  6. Inozemtsev, V.L., 1998. Za desyat let. K kontsepcii postekonomicheskoho obshhestva: Nauchnoe izdanie. Moscow.
  7. Stiglits, Dzh., 2011. Krutoe pike: Amerika i novyiy ekonomicheskiy poryadok posle globalnoho krizisa. Moscow. DOI: http://dx.doi.org/9783/9780812204933.139
  8. Heyets, V.M., 2006. Suspilstvo, derzhava, ekonomika:fenomenolohiya vzayemodiyi ta rozvytku. K.

Download