M. Vorobiova, ORCID iD 0000-0001-9282-0628, PhD Student Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine THE FEATURES OF THE PROCEDURE FOR MAKING THE DECISION ON THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The procedure for making a decision on the implementation of public-private partnership, which has developed in Ukraine was examined in the article. Three consecutive stages of preparation for the implementation of projects of partnership between the state and business were сomprehensively considered. The main disadvantages of each stage were determined and suggestions for their improvement were given.

Keywords: public-private partnership; private partner; procedure; project; efficiency.

Received: 22/8/2017

1st Revision: 6/9/2017

Accepted: 20/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/3

References

 1. Bondar, N., Navrotska, T., 2016. Etapy pidhotovky ta realizatsii proektu derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Molodyi vchenyi, № 2: 17-20. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UjRN/molv_2016_2_7.
 2. Tarash, L., Petrova, I., 2014. Mekhanizm realizatsii partnerskoi vzaiemodii derzhavy i pryvatnoho sektoru. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 2: 140-153. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_2_30.
 3. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Tishchenko, Ye. 2016. Finansovi instrumenty ubezpechennia vid politychnykh ryzykiv u proektnomu finansuvanni. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 10 (187): 6-17. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187_6-17.pdf DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/1.
 4. Smentyna, , Klievtsievych, N., 2017. Rol DPP u zabezpechenni zbalansovanoho rozvytku terytorialnykh sotsialno- ekonomichnykh system. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 5 (194): 39-45. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/194_39-45.pdf DOI: https://doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/194-5/6.
 5. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2011 # 384 “Deiaki pytannia orhanizatsii zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-2011- %D0%BF/page.
 6. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.02.2011 # 232 “Pro zatverdzhennia Metodyky vyiavlennia ryzykiv, poviazanykh z derzhavno-pryvatnym partnerstvom, yikh otsinky ta vyznachennia formy upravlinnia nymy”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF.
 7. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.03.2011 # 279 “Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia derzhavnoi pidtrymky zdiisnenniu derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D0%BF.
 8. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.02.2011 # 81 “Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pryvatnym partnerom derzhavnomu partneru informatsii pro vykonannia dohovoru, ukladenoho v ramkakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva”: Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/81-2011-%D0%BF/paran8#n8.
 9. Verkhovna Rada of Ukraine. 2012. Nakaz Minekonomrozvytku Ukrainy vid02.2012 # 255 “Deiaki pytannia provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/z0399-12/page2.
 10. Verkhovna Rada of Ukraine. 2010. Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2010 r. # 2404-VI “Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo”. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua.
 11. Naumenkova, S., 2013. Osoblyvosti otsiniuvannia efektyvnosti proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: zarubizhnyi dosvid ta ukrainska praktyka. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 134: 47-51. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/11/134_13.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/13.
 12. Stepanova, O. 2012. Instytutsiini mekhanizmy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini. Efektyvna ekonomika, 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_44.

Download