M. Kichurchak, ORCID iD 0000-0002-1927-5704, PHD in Economics, Associate Professor Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine CONCEPT OF THE PUBLIC GOODS REPRODUCTION IN ECONOMICS

The essence of the concept “public goods reproduction” has found out and the most important theory-gnoseological vectors of this process research have formed. The author has analyzed the system of theoretical views on the economic entity of reproduction. It was defined this economic category was multivariable. It was grounded the multiplicity of its subject essence became the prerequisite for distinguishing of the concept “public goods reproduction”. The main scientific approaches to understand the meaning of the public goods reproduction have considered. It was determined this economic category had synthetic character. Due to this the most adequate theoretical delineation of the concept “public goods reproduction” was represented and the basic reasons to determinate this theory-gnoseological principles were argued. The author had founded out that taking into account the existing criteria of the public goods classification their reproduction would scrutinized for the set of the theory-gnoseological vectors. Thereupon the scientific approaches to provide the integrity of the public goods reproduction vision and determine its many-sided nature were formed.

Keywords: public goods, reproduction, theory-gnoseological vectors, classification criteria.

Received: 21/09/2017

1st Revision: 07/10/2017

Accepted: 15/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/5

References

 1. Avtonomov, V., Anan’in, O., Makasheva, N. (Eds.). 2002. Istoriya e’konomicheskix uchenij. Moskva: INFRA-M. (In Rus.)
 2. Anikin, A., 1975. Yunost’ nauki. Zhizn’ i idei myslitelej-e’konomistov do Marksa. Moskva: Politizdat. (In Rus.)
 3. Bazylevych, V.D., Hrazhevska, N.I., Maslov A.O., et al. 2011. In V. D. Bazylevych (Ed.). Istoriia ekonomichnykh uchen: khrestomatiia. Kyiv: Znannia. (In Ukr.)
 4. Marks, K., 1988. Kapital. Kritika politicheskoj e’konomii. M.: Politizdat, T. 1: kn. 1, Process proizvodstva kapitala. XVIII. (In Rus.)
 5. Bazylevych, V.D., Popov, V.M., Bazylevych, K.S. et al. 2008. In V.D. Bazylevych (Ed.). Ekonomichna teoriia: Politekonomiia. Kyiv: Znannia-Pres. (In Ukr.)
 6. Havrylyshyn, B.D. and Mochernyi, S.V. Eds. 2000. Ekonomichna entsyklopediia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”; Ternopil: Akademiia narod. hospodarstva, T. 1, A (abandon) – K (kontsentratsiia vyrobnytstva). (In Ukr.)
 7. Litvinov, A.S., 2014. K voprosu opredeleniya sushhnosti e’konomicheskogo vosproizvodstva. Ekonomika i organizaciya upravlinnya, 3(19)-4(20), 164-171. (In Rus.)
 8. Pavlyshenko, M.M., 2006. Zakonomirnosti vidtvorennia suspilnoho produktu i yikh vplyv na tsinoutvorennia. Lviv: Lvivska komerts. akademiia. (In Ukr.)
 9. Kvasniuk, B.Ye., 2007. Vidtvoriuvalna struktura natsionalnoi ekonomiky. Ekonomichna teoriia, 4, 71-82. (In Ukr.)
 10. Ampar, L.G., 2015. Sistemnyj vektor povysheniya e’ffektivnosti vosproizvodstvennoj dinamiki. D. Kuban. gosud. un-t, Krasnodar. (In Rus.)
 11. Dluhopolskyi, O.V., 2011. Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii. Ternopil: Ekon. dumka TNEU. (In Ukr.)
 12. Mortikov, V., 2005. Finansuvannia stvorennia suspilnykh blah. Finansy Ukrainy, 10, 76-82. (In Ukr.)
 13. Vinokurova, Yu.A., 2001. Problemy reformirovaniya vosproizvodstva obshhestvennyx blag v Rossijskoj Federacii (Abstract of PhD thesis). Kazanskij gosud. un-tet im. V. I. Ul’yanova-Lenina, Kazan’. (In Rus.)
 14. Grabova, O.N., 2003. E’konomicheskie otnosheniya v proizvodstve obshhestvennyx blag (Abstract of PhD thesis). Kostromsk. gosud. un-t im. N.A. Nekrasova, Kostroma. (In Rus.)
 15. Rubinshtejn, A.Ya., 2008. E’konomika obshhestvennyx preferencij. Struktura i e’volyuciya social’nogo interesa. SPb.: Aletejya, 2008. – 560 (In Rus.)
 16. Fedorova, Yu.V., 2005. Global’nye tendencii proizvodstva obshhestvennyx blag (Abstract of PhD thesis). Saratovskij gosud. social’no-e’konom. un-tet, Saratov. (In Rus.)
 17. Zalievska-Shyshak, A., 2013. Osoblyvosti vidtvorennia suspilnykh blah v transformatsiinii ekonomitsi. Visnyk Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 146, 29-36. (In Ukr.)
 18. Besley, T., Gatak, M., 1999. Public-Private Partnerships for the Provision of Public Goods: Theory and Applications to NGOs. The Development Economics Discussion Papers Series, 17, August.
 19. Deacon, R., 2009. Public Good Provision under Dictatorship and Democracy. Public Choice, 1-2 (139), 241-262. DOI 10.1007/s11127-008-9391-x.
 20. Williams, A., 1966. The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local Government. The Journal of Political Economy, 74, 18-33.
 21. Zhuravskaya, E., 2000. Incentives to Provide Local Public Goods: Fiscal Federalism, Russian Stile. Journal of Public Economics, 76, 337-368. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00090-0.
 22. Kotel’nikov, A.A., 2010. Gosudarstvennaya podderzhka vosproizvodstva opekaemyx blag (Abstract of PhD thesis). gosud. soc.-e’konom. un-t, Saratov. (In Rus.)
 23. Linyova, N.K., 2004. Osobennosti lokal’nyx obshhestvennyx blag v tranzitivnoj e’konomike (Abstract of PhD thesis). Yuzhno-Ural’skij gosud. un-tet, Chelyabinsk. (In Rus.)
 24. Vodyanenko, O.I., 2012. Investicii v proizvodstvo obshhestvennyx blag: tendencii i osobennosti razvitiya v Rossii (Abstract of PhD thesis). Saratov. gos. soc.-e’konom. un-t, Saratov. (In Rus.)
 25. Vasil’ev, I.V., 2009. Klassifikaciya obshhestvennyx blag. Baltijskij e’konomicheskij zhurnal, 1, 17-30. (In Rus.)
 26. Longman English Dictionary Online. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/dictionaries.
 27. Macmillan Dictionary and Thesaurus: Free English Dictionary Online. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/dictionaries.
 28. ABBYY Lingvo. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ webnavigator/dictionaries.
 29. Kichurchak, M., 2016. Vidtvorennia suspilnykh blah v ekonomichnii systemi Ukrainy: kontseptualni zasady teorii ta praktyky: monohrafiia. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. (In Ukr.)

Download